جنابآقايدكترشهرياركهنزاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با تاسف و تاثر فراوان درگذشت پدر گراميتان را تسليت ع//رض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم مغفرت و براي بازماندگان صبر مسالت داريم. روزنامه جهانصنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.