قوه قضاییه مسوول احراز تخلفات انتخاباتی است

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتخابات رياستجمهوري 96 با بيان اينكه بيشترين شكايت از سوي كانديداي غيردولتي بوده است، گفت: طبق روال گزارشات تخلفات را به قوه قضاييه ارسال كرديم كه تعدادي از آن گزارشات، مربوط به تعدادي از مديران دولتي هم هست. با دوستان انتخابات صحبت كردم و گفتند كه عموم گزارشات فرستاده شده است. عباسعلي كدخدايي در نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان ضمن تسليت ايام شهادت حضرت علي )ع( و گراميداشت ايام لياليالقدر از رسانهها براي پوشش خبري اخبار انتخابات تشكر كرد و طبق روال گذشته گزارشي اجمالي از بررسي مصوبات و نامههاي ديوان عدالت اداري ارائه كرد و در پاسخ به اولين سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آخرين اقدامات شوراي نگهبان درخصوص معرفي متخلفان انتخاباتي به دستگاه قضا چه بوده است، توضيح داد: درخصوص تخلفات طبق روال گذشته گزارشاتي را به ترتيب براي قوه قضاييه ارسال كرديم كه برخي از اين گزارشات مربوط به تعدادي از مديران دولتي هم هست، عموما گزارشات فرستاده شده است. وي در پاس//خ به س//وال ديگري در خصوص عدم اخذ راي بعد از ساعت 12 شب گفت: انتخابات بايد در همان روز جمعه انجام ش//ود. ما هميشه در تمام ادوار مشكالتي با وزارت كشور در اينباره داشتهايم و اصرار داشتيم كه اين كار بعد از ساعت 12 انجام نشود. اين بار هم از وزير كشور تشكر و قدرداني ميكنم كه در اينباره همكاري داشتند. رايگيري اگر 12:01 انجام شود، خالف است. سوابق نشان ميدهد ما در همه ادوار با وزارت كشور در اينباره مشكالتي داشتهايم. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه وزارت كشور درخصوص دستگاه احراز هويت در ساعات اوليه صبح پيشنهادي را به ش//وراي نگهبان داده اس//ت توضيح داد و گفت: آن دستگاهي كه شما اشاره كرديد مربوط به ثبت مش//خصات سجلي افراد است كه در بخش مشخصات تعرفه از آن استفاده ميشد. وي ادامه داد: طبق قانون مشخصات افراد بايد ثبت شود. در آييننامه اجرايي هيات وزيران بر ثبت مشخصات سجلي تصريح شده بود. در ساعت هشت غروب روز رايگيري وزير كشور به ما گفت كه با توجه به صفهاي طوالني اخذ راي اگر اجازه داده ش//ود به جاي مشخصات سجلي فقط كد رايگيري اخذ شود. در قانون و آييننامه بر مشخصات سجلي تاكيد شده بود. ما ناچار شديم جلسه هيات مركزي را تشكيل دهيم تا اين موضوع از نظر حقوقي بررسي شود كه ساعت 10 هم به نتيجه رسيديم. با توجه به اينكه قانون درباره انتخابات الكترونيك اصالحاتي داشته تشخيص داده شد كه كد ملي ميتواند به جاي مشخصات سجلي ثبت شود. فاصله درخواست وزارت كشور تا پاسخ ما حدود دو ساعت زمان بود. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اقدامات شما درباره تخلفات انتخاباتي چه بوده و آيا اين موضوع صحيح است كه برخي موسسههاي اعتباري به كانديداهاي انتخاباتي كمك مالي كردهاند، اظهار كرد: گزارشات را براي قوه قضاييه ارسال كرديم. نتيجه از سوي قوه قضاييه اعالم ميشود. ما چنين چيزي كه شما اشاره كرديد دريافت نكرديم. اگر گزارشي باشد بررسي ميكنيم. خبرنگاري از كدخدايي خواست كه جزييات تخلفات را به صورت سرفصلي ذكر كند كه وي در پاسخ گفت: در گزارشي كه همراه اعالم نظر شوراي نگهبان بود سرفصلها را اعالم كرديم. مواردي مانند نرساندن و كمبود تعرفه، دير شروع شدن ساعت رايگيري و تبليغات برخي مسووالن از يك نامزد خاص همه را دستهبندي كرديم و به قوه قضاييه ارسال كرديم.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره احراز جرائم انتخاباتي توسط قوه قضاييه بيان كرد: تخلف بايد در محكمه احراز شود. گزارشاتي براي ما يا براي دستگاههاي ديگر فرستاده شده ولي احراز آن بهعهده قوه قضاييه است. در صورتيكه تخلفي به صورت عمده وجود داشته باشد شوراي نگهبان ورود ميكند ولي جرمانگاري و موضوع مجازات مجرمين منوط به احراز جرم در قوه قضاييه است. كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه موضوعي مبني بر بررسي و نظارت انتخابات شوراي شهر توسط نهادي به غير از مجلس مطرح شده، شوراي نگهبان در اينباره چه همكاري داشته است؟ گفت: جلسات پراكندهاي بين كارشناسان ما و هيات نظارت مجلس برگزار شد. اين جلسات هم قبل از انتخابات، هم هنگام انتخابات و هم بعد از انتخابات انجام شد. مشكالت زيادي درباره انتخابات شوراها بود، اينكه چه اقداماتي صورت گيرد منوط به اصالح قانون انتخابات اس//ت. از آنجا كه اصلي در اينباره در قانون اساس//ي وجود ندارد امكان اصالح اين رويه در قوانين عادي وجود دارد.

وي در پاس//خ به س//وال خبرنگاري مبني بر اينكه آخرين اقدامات شوراي نگهبان درباره موضوع رجل سياسي را توضيح دهيد، بيان كرد: در حال بررسي اين موضوع بوديم كه به انتخابات رس//يديم ولي اميدواريم در بعد از انتخابات براساس نظرات كارشناسي اعالم نظر كنيم. آنچه در جزء «5» بند «10» آمده مربوط به رجل سياسي، مذهبي، مدير و مدبر بودن است اما اصل «115» قانون اساسي اين صالحيت را به شوراي نگهبان داده كه درباره جزييات آن و مصوبه مجلس در اين باره اعالم نظر كند.

يكي از اعضا هم درخواس//ت تفس//ير اصل 115 را داشتهاند. خبرنگاري از كدخدايي پرس//يد عنوان كنيد كه بيش//ترين تخلفات از سوي كدام كانديدا بوده كه وي در پاسخ، گفت: ميتوان گفت كه بيشترين شكايت از سوي نامزد غيردولت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.