تهران به دنبال توسعهطلبي فارسي و فرقهاي در خاورمیانه است

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهورتركيهدولتايرانرابه»توسعهطلبيفارسي و فرق//هاي« در خاورميانه متهم كرد. رجب طيباردوغان، رييسجمهور تركيه با وجود به رس//ميت ش//ناختن نقش ايران و همكاريهايش در حل بحرانهاي س//وريه و عراق، تهران را به توسعهطلبي در خاورميانه متهم و آن را محكوم كرد. اردوغان گفت: آيا سوريه صحنه بازي براي توسعهطلبي فرقهاي ايران است؟ بله هست. آيا عراق نيز چنين صحنهاي )براي ايران( است؟ بله هست. ما اين مساله را توسعهطلبي فارسي ميدانيم تا توسعهطلبي فرقهاي. بايد به طور خاص بگويم كه من توسعهطلبي فارسي را تاييد نميكنم. وي با اشاره به همكاري ايران، تركيه و روسيه در موضوع سوريه در چارچوب مذاكرات آستانه تاكيد كرد: مشكالت در عراق نيز بدون ايران حلنش//دني است و كنار گذاشتن ايران از اقدامات براي پايان دادن به جنگ سوريه به نفع هيچكس نيست زيرا دولت سوريه با ايران كار ميكند.

رييسجمه//ور تركيه در اين گفتوگوي تلويزيوني بار ديگر از اياالت متحده و عربستان سعودي خواست به فرآيند مذاكرات صلح س//وريه در آستانه بپيوندند. رييسجمهور تركيه اعالم كرد، رويكرد آمريكا عليه يگانهاي مدافع خلق و حزب اتحاديه دموكراتيك كرد سوريه را اشتباه ميداند: »در حال حاضر سربازها و نيروهاي آمريكايي با اين گروههاي تروريستي هماهنگ رفتار ميكنند.« رييسجمهور تركيه درب//اره همكاري آمريكا با نيروهاي كرد س//وريه در مبارزه علي//ه داعش گفت: ما به آمري//كا ميگوييم كه بيايد با ما همكاري كنيد. اما آنها بر همكاري با يك گروه تروريستي اصرار ميورزند. ما نيز به آنها اعالم كردهايم اگر كوچكترين تجاوز به خاك كشورمان انجام شود، هرچه الزم باشد انجام خواهيم داد. اردوغان در پاسخ به سوالي درباره ادعاي اخير ترامپ مبني بر بيثباتس//ازي منطقه توسط ايران گفت: در حال حاضر ما در مس//اله س//وريه با روس//يه و ايران در مذاكرات آستانه همكاري ميكنيم. در اينباره از آمريكا نيز دعوت كردهايم. بايد آمريكا نيز در اين روند ش//ركت كند. عربس//تان س//عودي نيز بايد وظايف خود را انجام دهد. در چنين شرايطي روند مذاكرات به خوبي پيش خواهد رفت. وي درب//اره روابط ايران و تركيه گفت: در برخي مس//ايل اختالفنظرهايي وجود دارد اما در عين حال دو كش//ور در مسايل ديگر اشتراك نظر دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.