طرحمقابلهباتحریمهايآمریكادرمجلسبه جریانميافتد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-عضوكميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسبااشارهبه وضع تحريمهاي تسليحاتي از سوي سناي آمريكا عليه ايران اين امر را نشانه بيتوجهيآمريكاييهابهبرجامعنوانوتاكيدكرد:طرحمقابلهباتحريمهاي آمريكابعدازتعطيالتمجلسبهفوريتبهجريانخواهدافتاد.عليرضارحيمي اظهار كرد: به نظر ميرسد آمريكاييها به متن برجام بيتوجه بودهاند چرا كه در برجام يكي از توافقات مهم، مختومه شدن پرونده pmd و حوزه نظامي و موشكي بود، با توجه به اينكه مورد تاييد آژانس هم قرار گرفت و در قطعنامه 2231 به تصويب شوراي امنيت رسيد، جايي براي وضع تحريم به بهانههاي موشكي و نظامي نيست. وي افزود: آمريكاييها بهانههاي واهي را اساس قرار دادند چرا كه فعاليتهاي نظامي و موشكي ايران مورد راستيآزمايي و استثنا قرار گرفته و قاعدتا بعد از برجام تهديدهاي نظامي و هستهاي قابل وضع و تصويب نبود. پيشبيني ما همين است كه اولين خسارت اين اقدام متوجه كش//ورهاي اروپايي و شركاي تجاري آمريكاست. وي با بيان اينكه »وضع تحريمهايهمزمانآمريكاعليهايرانوروسيهانسجام1+5 بدونترامپرا بيشترميكند«،خاطرنشانكرد:اتحاديهاروپاهمرسمااعالمكردهمتعهدبه برجاموخواهاناجرايكاملآناستوصراحتاگفتهكهباخروجآمريكابرجام راتمامشدهتلقينميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.