ظریفبهشمالآفریقاميرود

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-سخنگويوزارتامورخارجهازسفرظريفبهشمالآفريقاخبرداد. بهرام قاسمي با اعالم سفر محمدجواد ظريف به شمال آفريقا گفت: اين سفر دو روزه كه با دعوت رسمي صورت ميپذيرد به كشورهاي الجزاير، موريتاني و تونس خواهد بود و او عالوه بر همتايان با روساي اين كشورها نيز ديدار و گفتوگوخواهدكرد.ويهدفازاينسفرراتعميقروابطدوجانبهوگسترش مناسبات جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي ياد شده خواند و افزود: رايزني درخصوص تحوالت منطقه از جمله سوريه و مسايل خليجفارس نيز از جمله اهدافاينسفراست.سخنگويوزارتامورخارجهخاطرنشانكرد:تحوالت منطقه لزوم همبستگي هرچه بيشتر كشورهاي اسالمي را طلب ميكند و جمهورياسالميايرانمعتقداستكشورهايمسلمانبايداتحادوهمگرايي بيشتريدرمقابلبدخواهانوتفرقهافكنانداشتهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.