بررسيتحریمهايجدیدایراندركنگرهآمریكا درهفتههايآتي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-مجلسنمايندگانآمريكاقراراستدرهفتههايآيندهبررسيطرح مصوبسنادربارهتحريمهايجديدايرانراآغازكند.مجلسنمايندگانآمريكا اعالم كرد، بررسي طرح مصوب سنا درباره اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران را طي هفتههاي آينده آغاز خواهد كرد. با اين وجود، احتمال دارد رايگيري نهايي درخصوص اين طرح به پس از تعطيالت تابستاني كنگره موكول شود. پنجشنبهسنايآمريكاطرحتحريمهايجديدعليهايرانوروسيهوتدوينو منسجمكردنتحريمهايكنونيضدايندوكشوررابا89 رايموافقتصويب كرد. برني سندرز و رند پال به اين طرح راي مخالف دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.