تغييركاراييتوليد

Jahan e-Sanat - - News -

بهبودشرايطاقتصادايراندرپسابرجامبهدليل خلف وعده آمريكا و مشكالت زيرساختي آنگونه كه انتظار ميرفت، پيش نرفت. با اين حال دولت توانس//ت از محل فروش نفت به رشد اقتصادي دست يابد و مطابق وعدههاي خود تورم را كنترل كند. اكنون نيز ميتواند از محل بهرهوري رشد اقتصادي غيرتورمي ايجاد كند كه البته در نرخ بيكاري موثر نخواهد بود و الجرم بايد به س//راغ تحريك تقاضا و افزايش ظرفيتهاي جديد هم برود كه تا حدودي به افزايش تورم منجر خواهد شد اما براي بازگشت رونق و رشد اقتصادي پايدار چارهاي جز تحريك تقاضا و افزايش بهرهوري و كارايي در اقتصاد نيست.

در همي//ن ح//ال مع//اون پژوهش//ي مركز تحقيق//ات اقتص//اد ايران و عض//و هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي براين باور است كه شرايط اقتصادي ايجاب ميكند دولت از سياس//تهاي اقتصادي انبساطي براي ايجاد اشتغال استفاده كند چراكه در كنار ثبات اقتصادي و كنترل فساد، با وجود افزايش تورم با بهبود توليد يا كاهش بيكاري همراه خواهد بود.

اس//فنديار جهانگرد، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانش//گاه عالمه طباطباي//ي اظهار كرد: دولت يازدهم ش//رايط اقتصاد را با پديده ركود تورمي تحويل گرفت و توانس//ت طي مذاكره با كش//ورهاي غربي موضوع توافق هستهاي را به سرانجام برساند. اما شرايط اقتصادي بعد از برجام آنطور كه پيشبين//ي ميكرد پيش نرفت كه بخشي از آن ناشي از عدم آمادگي اقتصاد كشور برايبهكارگيريظرفيتهايبرجاموبخشيديگر از آن ناشي از خلف وعده برخي كشورها به ويژه آمريكا بوده است.

وي افزود: دولت در قبال پديده ركود تورمي، بعد از توافق هستهاي توانست سهم خود را در بازار نفت بازآرايي كند و با افزايش سهميه خود در بازار نفت از طريق اوپك بخشي از تجهيز منابع از طريق درآمدهاي نفتي را فراهم آورد. اما در همين حال با كاهش قيمت نفت مواجه شد كه تزريق منابع نفتي را تا حدودي دچار مشكل كرد. „ پيششرطبهبودبهرهوري استاد دانش//گاه عالمه طباطبايي بيان كرد: دولت مطابق وعده خود موضوع كنترل تورم را در دستور كار خود قرار داده بود و در اين زمينه با فراهم آوردن شرايط باثبات اقتصادي و سياسي در ابتدا انتظارات تورمي را كنترل كرد و توانست به مدد سياستهاي اقتصادي تورم را كنترل كند.

جهانگرد به ايس//نا گفت: انتظ//ار دولت اين ب//ود ك//ه پس از برج//ام فناوريه//اي جديد و س//رمايهگذاريهاي خارجي ب//راي تحرك در رش//د اقتصادي به كشور وارد ش//ود كه در اين زمينه موفقيت چنداني حاصل نش//د. ماحصل كار دولت پس از رفع موانع بينالمللي ناش//ي از تحريم و برخي اصالحات داخلي، رشد اقتصادي سال5931 بودكهمطابقآمارهايبانكمركزي عمدتامنتجازتحركبخشيدربخشنفتاستو در همه بخشهاي اقتصادي كشور فراگير نيست. همچنين دولت نتوانس//ت ظرفيتهاي فراگير جديدي را در كشور از طريق رشد سرمايهگذاري فراهم آورد.

وي افزود: اگر دولت متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه ساالنه بخشي از رشد اقتصادي را از طريق بهبود بهرهوري هدف قرار دهد و به عبارتي تغيير كارايي در عوامل توليد موجود را مورد توجه جدي قرار دهد، عالوه بر بهبود رش//د اقتصادي، باعث كاهش سطح عمومي قيمتها از اين ناحيه نيز خواهد شد اما اگر رشد اقتصادي را از طريق تحريك عوامل طرف تقاضا پيگيري كند، عالوه بر رشد اقتصادي، اقتصاد با افزايش سطح عمومي قيمتها هم مواجه خواهد شد.

جهانگ//رد بيان ك//رد: بنابراي//ن دولت براي حفظ دستاورد كنترل تورم بايد عمدتا بر بهبود بهرهوري در اقتصاد تمركز كند. اما از طرف ديگر با خيل بيكاران مواجه است و بايد دست به دامان تحرك اقتصادي ناشي از تحريك تقاضا و ايجاد ظرفيتهاي جديد نيز شود.

معاون پژوهشي مركز تحقيقات اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: معموال اين نوع سياستها تورم يا افزايش س//طح عموم//ي قيمتها را به دنبال خواهند داشت لذا شرايط اقتصادي ايجاب ميكند كه دولت از سياستهاي اقتصادي انبساطي براي ايجاد اش//تغال اس//تفاده كند كه در كنار ثبات اقتصادي و كنترل فساد، ميتوان با افزايش تورم ولي همزمان با بهب//ود توليد يا كاهش بيكاري مواجه ب//ود. در اين زمينه انضباط پولي و مالي دولت در شرايط آينده اقتصاد از منظر اندازه تورم و ميزان كاهش بيكاري و اندازه رش//د اقتصادي بسيار مهم است. „ چالشعدمثباتسياسي جهانگرد بر اين باور اس//ت كه براي حفاظت بهتر از سياستهاي كنترل تورم تمركز بر بهبود بهرهوري )اعم از عوامل توليد و نهادها( و انضباط پولي و مالي و كنترل فساد ميتواند از اولويتهاي دولت آينده باشد.

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: يك//ي از درسهايي كه علم اقتصاد براي معمارانوسياستگذارانهركشوريبازگوميكند ايناستكهدرتصميمگيريوسياستگذاريخود اقتصاد را جديتر در نظر داشته باشند. اين علم نه تصميم غيرمشروط بلكه بررسيهاي دقيق از روابط تصادفي يا ش//رطي بين محيط اقتصادي و داللتهاي سياس//ي ارائه ميكن//د. لذا قواعد سرانگشتيبرايارزيابيسياستهاكارسازنيست. با اين وصف و با نقد عملكرد گذشته ميتوان گفت رشد اقتصادي پايين و نوسانات اقتصاد ايران در س//الهاي متمادي قبل به اين دليل اس//ت كه به ندرت در آن وفور عوامل تعيينكننده رش//د اقتصادي همراه با كارايي باال وجود داشته است.

وي اف//زود: عدم ثبات سياس//ي، ناكارآمدي سيستم بوروكراسي، فس//اد و نبود شرايط الزم در فضاي كس//ب و كار باعث تلف شدن منابع و سرمايههاي انساني و اجتماعي و فرصتهاي پيش روي جامعه ميشود.

جهانگرد بيان كرد: رش//د اقتصادي هش//ت درصدي پيشبينيش//ده در قانون برنامه ششم توس//عه الزامات خاص خ//ود را ميطلبد كه از جمل//ه آنها بهب//ود فضاي كس//ب و كار، ثبات سياسي و اقتصادي و كنترل فساد و استفاده از همه ظرفيتهاي ملي و جهاني است. نميتوان ب//دون تعيين كردن ش//رايط الزم و الزامات آن در كش//ور انتظار تحقق رش//د مذكور را داشت. بنابراين شرط اول تحقق اهداف برنامه در زمينه رشد اقتصادي براي دولت دوازدهم اين است كه شرايط ثبات اقتصادي و سياسي و بهبود فضاي كسب وكار را فراهم كند.

ضرورترفعموانعفضايكسبوكار

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: فضاي كسب و كار بر پايه مطالعه نهادهاي بينالمللي بر اساس 10 مولفه با عناوين آغاز كس//ب وكار، كس//ب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت داراييها، كسب اعتبارات،حمايتازسرمايهگذاري،ماليات،تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه ميشود.

جهانگردخاطرنشانكرد:تركيباين01 مولفه در واقع نشاندهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و تجاري اس//ت. بر اساس آخرين نس//خه ارزيابي فضاي كسب وكار ايران در مولفههاي شروع يك كسب و كار رتبه 79، اخذ مجوز رتبه 72، دسترسي به برق رتبه 09، ثبت مالكيت رتبه 58، اخذ اعتبار رتب//ه 79، حمايت از س//رمايهگذاران خرد رتبه ،166 سهولت پرداخت ماليات رتبه 99، تجارت فرامرزي رتبه ،171 اجراي قراردادها رتبه 69 و ورشكس//تگي و پرداخت ديون رتبه 155 را به دست آورده است.

وي افزود: البته مركز پژوهشهاي مجلس هم در چند سال اخير، مطالعاتي را در اين زمينه انجام داده و قائل به اين ش//ده است كه بخشي از اين ارزيابيها ناشي از عدم ارسال اطالعات صحيح به نهادهاي بينالمللي اس//ت اما به هر حال فضاي كسب و كار در ايران چندان مناسب نيست. تمركز دولت و حاكميت بر رفع مولفههاي مشكلدارتر فضاي كسب وكار ميتواند اولويت دولت دوازدهم باش//د و س//عي در رفع اين موان//ع با همكاري دستگاههاي مقننه و قضاييه داشته باشد.

جهانگرددرپايانخاطرنشانكرد:البتهشرايط بيروني اقتصاد هم بس//يار مهم است و ميتواند در دستيابي به اهداف اقتصاد كشور موثر باشد. تمركز بر بهبود روابط با كش//ورهاي همسايه و منطقه و بعضا كشورهاي با روابط خوب اقتصادي ميتواند بخشي از مشكالت ناشي از سياستهاي ماجراجويانه آمريكا را خنثي و به بهبود اقتصادي كشور كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.