هزينه جذب هر نفر چقدر است

Jahan e-Sanat - - News -

آنط//ور كه مع//اون رييسجمهوري ميگوي//د براي هر استخدامدولتيدرهرماهبايدحدود5/2 ميليونتومانهزينه شود. به گزارش ايسنا، استخدامهاي دولتي موضوعي است كه در سالهاي اخير به ويژه از اواخر دولت دهم با حواشي بسياري همراه بود، خاصه زماني كه دولت وقت دستور استخدام 500 هزار نفري را در قالب مصوبه »مهرآفرين« مطرح كرده و البته مجلس هم با تمام مغايرتهاي قانوني كه داشت با تصويب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسياري از جويندگان كار كه تعدادش//ان هم كم نبود ب//راي حضور در آزمونهاي استخدامي آن ثبتنام كرده و البته در ادامه هم در برخي از آزمونهاي برگزار شده شركت كردند.

اين مصوبه البته مورد استقبال دولت يازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره كشور آن را به همراه برخي ديگر از مجوزهاي استخدامي ملغي اعالم كرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گس//تردهاي كه از س//وي ش//ركتكنندگان در آزمونهاي اس//تخدامي وجود داش//ت، توجيه اق//دام خ//ود را موانع و مغايرتهاي قانوني اجراي مصوبات دولت دهم و بار مالي حدود 11 هزار ميلياردي مصوبه مهرآفرين عنوان كرد.

اين در حالي اس//ت كه بنابر م//اده (24) قانون مديريت خدمات كش//وري، تعداد كارمندان دستگاههاي اجرايي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت ميكنند و يا طرف قرارداد هستند بايد هر سال به ميزان دو درصد در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد. همچنين براساس اين ماده قانوني دستگاههاي دولتي ميتوانند حداكثر معادل يكسوم كارمندان كه از طريق بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرايي خارج ميشوند، استخدام كنند به عبارتي ديگر در مشاغل غيرحاكميتي به ازاي خروج سه نفر از يك دستگاه، استخدام يك نفر مجاز خواهد بود. از سويي ديگر تاكيد ميشود كه در مشاغل حاكميتي نيز به ازاي خروج دو نفر جذب يك نفر مجاز است. بر اين اساس نوبخترييس سازمان برنامه و بودجه- تاكيد داشت در صورتي كه در مشاغل غيرحاكميتي سه نفر به شكل بازنشستگي، بازخريد، استعفا، اخراج و يا تحت هر عنوان ديگري از دستگاه اجرايي مربوطه خارج شده باشند، يك نفر ميتوانند به استخدام آن سازمان درآيد. اما با گذشت حدود چهار سال از فعاليت دولت يازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملكرد اين دولت در استخدامهاي دولتي و مديريت نيروي انساني مورد توجه خواهدبود.ايندرحالياستكهاخيراموضوعمجوز11هزار نفري در دولت جديد صادر شده و در راس آن مجوز استخدام 2000 نيرو به عنوان دستيار جوان رييسجمهور قرار دارد كه از س//وي مسووالن وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعي كه رييس سازمان امور اداري و استخدامي دولت در رابطه با ابعاد آن به ايسنا توضيحاتي را ارائه كرده است.

بنابر آنچه كه انصاري- معاون رييسجمهور در امور اداري و استخدامي- عنوان كرد: در قانون برنامه چهارم تاكيد شد كه بايد 10 درصد از حجم نيروهاي دولت كاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود كه در مجموع 10 درصد خروجي را رقم ميزد. در آن زمان و در س//ال 1377 نيروي انس//اني دول//ت حدود دو ميلي//ون و 400 هزار نفر بود كه در ابتداي دولت نهم به دو ميليون و 280 هزار نفر ميرسيد و بايد در طول برنامه چهارم و پنجم روند كاهش//ي ادامه ميداشت با اين حال اتفاقي افتاد كه حتي بايد بيش از 10 درصد از حجم دولت كم ميشد؛ قانون بازنشستگي پيش از موعد، براساس آن بيش از 260 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد شدهاند اما عمال از هزينه دولت كم نشد چراكه صندوقهاي بازنشستگي توان پرداخت نداشتند و دوباره اين دولت بود كه حقوق آنها را پرداخت ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.