ورود بانكهاي ايراني به كره جنوبی

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه اقتصادي- پس از اجرايي ش//دن برجام، كميته راهبري تامين مالي خارجي با عضويت بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد تا نسبت به تسريع و تسهيل در برقراري خطوط اعتباري و استفاده از تسهيالت مالي خارجي اقدام شود. كرهجنوبي يكي از كش//ورهاي هدف اين كميته در جذب خطوط اعتباري و تسهيالت مالي خارجي بوده كه براساس رايزنيهاي اوليه انجام شده، قرار است »اگزيم بانك« كرهجنوبي هشت ميليارد يورو، »كا-شور« كرهجنوبي پنج ميليارد يورو فاينانس به پروژههاي ايران اختصاص دهند. براساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، »علي طيبنيا « كه براي شركت در اجالس بانك زيربنايي آسيا به كرهجنوبي سفر كرده است، با »يو ايل هو« وزير دارايي و استراتژي كرهجنوبي ديدار كرد. در اين ديدار در زمينه ايجاد خطوط اعتباري بين بانكهاي دو كشور، برقراري روابط كارگزاري و افتتاح شعب بانكهاي ايراني در كرهجنوبي گفتوگوشد.مذاكرهبابانكهايكرهجنوبيبرايايجادخطوط اعتباري در حال نهايي شدن است اما براي حل برخي موضوعها بايد توافقهايي بين وزيران اقتصادي دو كشور انجام شود.

همچنين اقدامهايي كه در گذشته در زمينه برقراري روابط كارگزاري و فراهم آوردن شرايط افتتاح شعب بانكهاي ايراني دركرهجنوبيصورتگرفته،نيازمندپيگيريبيشتربانكهابراي توسعه اين همكاريهاست كه وزيران دارايي ايران و كرهجنوبي در اين زمينه قول مساعد دادند.

تسهيل تبديل ارزهاي حاصل از فروش و انتقال نفت از ديگر موضوعات مورد بحث وزير اقتصاد كش//ورمان با وزير دارايي و استراتژي كرهجنوبي در سفر به اين كشور بود. مبادالت مالي و تجاري ايران و كرهجنوبي از ش//هريور ماه پارس//ال و با سفر رييسجمهوري پيشين اين كشور به تهران وارد مرحله تازهاي شد و دو كشور توافق كردند مبادالت تجاري خود را با ارز يورو تسويهكنند.

در جري//ان رايزنيهاي هيات ك//رهاي در تهران كه پس از برجام انجام ش//د، كرهجنوبي از آمادگي بانكهاي اين كشور براي اختصاص خطوط اعتباري و فاينانس براي طرحهاي ايراني خبر داد كه اكنون مذاكرات اوليه براي نهايي شدن آن در دست انجاماست.بانكسرمايهگذاريزيربناييآسيايكموسسهمالي بينالمللي است كه به پيشنهاد چين تاسيس شده و ايران نيز يكي از سهامداران آن است. هدف اصلي از تاسيس اين بانك، ارائه تس//هيالت مالي براي كش//ورهاي حوزه جاده ابريشم و تقويت زيرساختهاي توسعه در قاره كهن است؛ ايران بهطور رسمي از آذرماه 95 به عضويت اين بانك درآمد و اكنون با در اختيارداشتن16/1 درصدسهامآن،دررتبهيازدهمقراردارد. بر همين اس//اس وزير اقتصاد با اعالم تالش براي خروج ايران از ليست سياه ،FATF از فاينانس 13 ميليارد دالري كشور كرهجنوبيخبرداد.عليطيبنياباتاكيدبرخروجايرانازليست سياه FATF با در نظر گرفتن منافع ملي، گفت: فاينانس31 ميليارد دالري كشور كره از محل پول نفت ايران نيست و منابع آنازكرهتامينميشود،همچنينمشكالتيدررابطهباكيفيت قرارداد تجاري و متن ضمانتنامه وجود داشت كه در حال رايزني براي حل آن هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.