چشمهاي بيفروغ اقتصاد

Jahan e-Sanat - - News -

محمدصادقجنانصفت-زمستان5931 كهازراهرسيدمعلومشدمجادله بر سر به دست آوردن منصب رياستجمهوري بسيار داغتر از هر دوره ديگري خواهدبود.پسازبررسيهاورفتوآمدهاوبستوبندهايسياسيسرانجامدوجناح اصليسياستدرايرانوطيفهايآنهاازشروعبهار6931 ريختنآتشبرخيمه رقيب را در دستور كار قرار دادند. در ميانه مجادله داغ و سوزان رياستجمهوري اما فعاالن بازارهاي كاال، كار، طال و سكه، ارز و مسكن و سرمايه آرامآرام فتيله را پايين كشيده و منتظر ماندند تا برنده انتخابات معلوم شود. حاال نزديك به يك ماهاستكهبرندهانتخابات92 ارديبهشت6931 معلومشدهوانتظارميرفتبه اين ترتيب بازار سياست جايش را به تحرك بازارهاي اقتصادي بدهد اما اينطور نيست و چشمانداز روشني ديده نميشود. بازار پول به رهبري شبكه بانكي كشور كه پرچمدار و در باالترين پله دادوستد پسانداز و سود و اعتبارات قرار دارد نيز اين روزها كارش به بحران رسيده و در ساير بازارها رخداد قابل اعتنايي در مسير بهبود ديده نميشود. بازار سرمايه كه بخش عمدهاي از ارزش آن در اختيار بانكهاست، هنوز در شوك انتخابات قرار دارد و بازار سياست بر آن چيره شده و جان ندارد. بازار مسكن هنوز عادت به خواب چندساله را ترك نكرده و به دليل فقدان تقاضاي موثر و قدرت خريد پايين متقاضيان خانه و آپارتمان جنبش ندارد. بازار ارز نيز به دليل اينكه بازارهاي كاال و خدمات چشمانداز روشني نميبينند همچنان كمفروغ است و البته دولت هم يقه آن را رها نميكند تا كمي به سمت باال حركت كند و تقاضاي ناكافي نيز مزيد بر علت شده است.

واقعيتايناستكهرقبايحسنروحانيبهدليلآدابشكستراباسرسختي كنار نهاده و همچنان و با همه توان در راه ناكارآمدسازي دولت فعلي و احتماال دولت آينده يورش عليه دولت را در دستور كار قرار دادند. در حالي كه در همه سرزمينهاوقتيگروهيياحزبيشكستميخورددنبالداليلشكستميگردد و تا نقاط ضعف را برطرف كنند اما در ايران آداب مبارزه فراموش شده و دولت با يورش سنگين مخالفان مواجه است. روحاني و همراهانش در اين يك ماه هرگز فرصت پيدا نكردهاند درباره بازارها فكر تازهاي كنند و با همه نيروهاي موجود در مسير دفاع از خويشتن خويش هستند و ميخواهند نهاد دولت، صيانت شود. از سوي ديگر اما ترامپ و حلقه اول يارانش نيز با سرسختي در مجادله عملي با ايران تحريمهاي خزنده را اعمال كرده و ميخواهند دولت را در بدترين ش//رايط قرار دهند. آيا بازارهاي اقتصادي از رخوت و سردي و كمفروغي رها خواهند شد؟ به نظرميرسدمخالفانداخليدولتروحانيومخالفانذاتينظامجمهورياسالمي چنان بازار داغ و سوزاني تدارك ديدهاند كه به اين زوديها بازار اقتصاد از سردي بيرون نخواهد آمد. بازار اقتصاد بيش از دو فصل است زير پاي سياست اين سو و آن سو ميرود و بهبودي ندارد. چشمهاي اقتصاد بيفروغ و نگران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.