رونمايي از طرح شركاي تجاري باشگاه مشتريان بانك ملت

Jahan e-Sanat - - News -

طرح شركاي تجاري باشگاه مشتريان بانك ملت با حضور مديرعامل، اعضاي هياتمديره و مديران ارشد اين بانك رونمايي شد.

به گزارش »جهانصنعت«، نس//ل سوم از باشگاه مشتريان مطابق ب//ا اس//تانداردهاي روز دني//ا و با بهرهگيري از ظرفيتهاي ش//ركاي تجاري باش//گاه در راستاي گسترش س//بد پاداشهاي قابل ارائه به اعضا و خلق ارزشافزوده براي مش//تريان وفادار بانك مورد رونمايي قرار گرفته است.

هادي اخالقيفيضآثار در مراسم رونمايي از اين طرح با تاكيد بر اين نكته كه بانك ملت درصدد ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و شركاي تجاري اس//ت، اضافه كرد: بانك ملت در اين زمينه اس//تراتژي مدوني را تدوين كرده است تا بتواند با اتكا بر زيرساختهاي قوي فناوري اطالعات، از اين فرصتها به بهترين شكل ممكن بهره ببرد.

وي ب//ا بي//ان اي//ن نكته كه اج//راي اين طرح، ظرفي//ت قابل توجه خدمترساني به مشتريان و شركاي تجاري را در اختيار بانك ملت قرار ميدهد، اظهار داشت: از طريق اين طرح ميتوانيم با ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان، رضايت بيشتر آنها را به دست آوريم.

مديرعاملبانكملتافزود:بايدبااستفادهازتمامامكاناتوپتانسيلهاي موجود، موقعيت خود را در بازار بانكي به صورت باثبات و پيشرو، حفظ و از اين امكانات براي توسعه ظرفيتهاي خدمترساني استفاده كنيم. وي از بانك ملت به عنوان يكي از باثباتترين بانكهاي كش//ور نام برد و گفت: اين بانك همواره تالش كرده اس//ت تا به تعهدات خود در قبال جامعه مشتريان و سهامداران به شايستگي پاسخ دهد. همين امر باعث ش//ده برند بانك ملت در جامعه مورد اس//تقبال واقع شود و از استحكام خوبي برخوردار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.