بانكهاي پرريسك مشخص شدند

Jahan e-Sanat - - News -

اين روزها در شرايطي شايعات درباره ورشكستگي بانكها، دومينووار در حال حركت در نظام بانكي است كه بانك مركزي ميگويد رفتارهاي بانكي را به دقت زير نظر دارد و پرريسكها را تحت نظر گرفته است.

بانك مركزي اگرچه اكنون در شرايطي سخت به لحاظ حاشيههاي موسسات اعتباري غيرمجاز به سر ميبرد اما پشت پرده، نظام نوين نظارت بر بانكها را تدوين كرده و اعالم ميدارد كه عملكرد بانكها را با ذرهبيني قدرتمند در حال نظارت دارد و از اين بابت، جاي هيچ نگراني براي مردم نيس//ت به خصوص اينكه سپردهگذاران بانكها به اين راحتيها دل به شايعات نسپارند و همه چيز را با بانك مركزي چك كنند.

يك مقام مسوول در بانك مركزي ابعاد جديدي از نظام نوين نظارت بر بانكها را تشريح كرد و به مهر گفت: بانكها به شدت تحت نظارت بانك مركزي قرار دارند و به خصوص اين روزها كه برخي مسايل در مورد موسساتاعتباريغيرمجاز،گريبانگيربانكمركزيهمشدهاست،ايننهاد ناظر تالش دارد حداقل، بحران جديدي در اين حوزه به وجود نيايد.

وي ميافزايد: اين برنامه نظارتي بهگونهاي تدوين شده كه بانكهاي پرريسك كه اسامي آنها هم مشخص شده است، زير ذرهبين بانك مركزي قرار گيرند و بانك مركزي عملكرد آنها را به لحاظ منابع و مصارف، به خوبي رصد ميكند و حتي در مورد نرخهاي سودي كه ترازنامههاي آنها را در شرايط بدتري قرار ميدهد، به صورت كتبي به آنها اخطار داده است.

اين مقام مسوول در بانك مركزي ميگويد: بانك مركزي ديگر اجازه نخواهد داد منابع نظارتي بر نظام بانكي حتي هدر رود بنابراين نظارت را به نحوي موثر طراحي كرده تا پرريسكها اجازه خطا نداشته باشند. البته وضعيت كنوني بانكها، نتيجه عملكرد چندين و چند ساله گذشته است كه بدون چتر نظارتي موثر، آنها را به بحران امروز كشانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.