بازديد مديرعامل بانك انصار از نمايشگاه قرآن

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعام//ل بانكانصار در آخرين هفته برگزاري بيس//توپنجمين نمايشگاه بينالمللي قرآن كريم در جريان بازديد از نمايشگاه در مصالي حضرت امامخميني)ره( ضمن بازديد از غرفههاي مختلف و كسب آگاهي از فعاليتهاي صورت گرفته در خصوص ترويج فرهنگ قرآني از سوي سازمانها و شركتهاي حاضر در نمايشگاه، طي گفتوگويي ابراز اميدواري كرد كه شعار امسال نمايشگاه قرآن تحت عنوان »اخالق و زندگي« منبع الهام مديران وكاركنان بانك انصار باشد تا ضرورت عمل به مفاهيم قرآني و الهي براي احياي سبك فعاليت حرفهاي ايراني- اسالمي در بانك انصار را بهتر درك كنند.

ابراهيمي با اشاره به پتانسيل خوب قرآني كشور افزود: با توجه به نوآوري و خالقيتهاي كه وجود دارد نياز است كارهاي خوبي در اين حوزه انجام و در جامعه نهادينه شود. هر چند پوشش هنري موضوعات قرآني ميتواند در نهادينه شدن مفاهيم قرآني براي عموم جامعه موثر باشد اما نياز است حمايتهاي مالي نيز پشتوانه اين مهم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.