شروطاستفادهازتسهيالتمالياتيبرايموديان

Jahan e-Sanat - - News -

معاونسازمانمالياتياعالمكرد:صاحبانمشاغل)اشخاصحقيقي(به منظور بهرهمندي از مشوقهاي قانوني نرخ صفر يا هرگونه تسهيالت ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت مقرر قانوني ارائه كنند.

نادر جنتي با اشاره به اينكه خرداد هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مش//اغل )اشخاص حقيقي( است، گفت: برخورداري از هر نوع تسهيالت و معافيتهاي مالياتي منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است و فعاالن اقتصادي به منظور بهرهمندي از مشوقهاي قانوني نرخ صفر يا هرگونه تسهيالت ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت مقرر قانوني ارائه كنند.

وي افزود: در صورتيكه صاحبان مشاغل با هر ميزان درآمد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت مقرر ارائه نكنند، عالوه بر اينكه مكلف به پرداخت ماليات هستند مشمول جرايم نيز خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.