افتتاح صندوق سرمايهگذاري بانك ملي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

صندوق سرمايهگذاري اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران با حضور اعضاي هياتمديره و جمعي از مديران كارگزاري بانك ملي ايران افتتاح شد.

به گزارش »جهانصنعت«، در مراسم افتتاح صندوق سرمايهگذاري اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران ناصر شاهباز، عضو هياتمديره بانك با بيان اينكه نرخ 18 درصد سود در نظر گرفته شده براي اين صندوق در بازار مالي كنوني جذابيت دارد، گفت: با تالش يكساله هياتمديره، اين صندوق در كارگزاري بانك ملي ايران ايجاد شد كه اقدام مهمي در حوزه اقدامات بانك است.

وي افزود: با توجه به اينكه نام بانك ملي ايران مورد اعتماد مردم است و اين نام، پشتوانه صندوق قرار گرفته است، اميدواريم در مدت كوتاهي صندوق س//رمايهگذاري كارگزاري بانك ملي ايران در ردههاي نخست صندوقهاي سرمايهگذاري موجود در بازار قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.