برخورد ناو جنگي آمريكا با يك كشتي باري فيليپيني

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

نيروي دريايي آمريكا اعالم كرد كه ناو فيتزجرالد با يك كشتي باري فيليپيني در ساحل ژاپن برخورد كرده است. در اين تصادم هفت ملوان مفقود و تعدادي نيز زخمي شدند. گارد ساحلي ژاپن تحقيقات پيرامون اين سانحه دريايي را آغاز كرد. ناوآمريكاييفيتزجرالدديروزدر401 كيلومتريجنوبغربي شهر يوكوساكا در ژاپن با يك كشتي تجاري فيليپيني برخورد كرد. در اين سانحه دريايي به ناو فيتزجرالد خساراتي جدي

هلموت كهل، چهره شاخص سياسي و پدر اتحاد آلمان كه روزجمعه61 ژوئندر78 سالگيدرگذشت،بهمدت61 سال طي دهههاي 80 و 90 ميالدي صدراعظم كشورش بود.

كهلسال0391 درلودويگسهافندرخانوادهايكاتوليك به دنيا آمد. او در 16 سالگي به بزرگترين حزب محافظهكار آلمان يعني اتحاديه دموكرات مس//يحي پيوس//ت و در 39 سالگي جوانترين رييس دولت منطقهاي شد. كهل در سال 1973 ميالدي، زماني كه 43 س//ال داش//ت، به رياست اين حزب انتخاب شد.

در س//ال ،1982 در راس ي//ك ائتالف با حزب دموكرات آزاد آلمان براي نخس//تينبار صدراعظم اين كشور شد. طي 16 س//ال صدراعظمي، او به يك چهره مهم و تاثيرگذار در عرصه اروپا و جهان تبديل ش//د. سياستمداري زيرك و توانا كه ضمن حفظ استقالل كشورش توانست روابطش با اياالت متحده آمريكا را تقويت كند.

هلم//وت كهل را به عنوان معمار اتحاد دو آلمان ش//رقي و غرب//ي معرفي ميكنند. پس از فروريختن ديوار برلين، در وارد شد. بنا به گفته يك افسر نيروي دريايي آمريكا، در اين حادثه هفت نفر مفقود و تعدادي نيز زخمي شدند.

بنا به گزارش خبرگزاريها برخورد ناو آمريكايي با كشتي تجاري فيليپيني فقط يك سانحه دريايي بوده است.

كشتي فيليپيني ايسيايكس كريستال نام دارد و با باري كمتر از 30 هزار نفر در حركت بوده است. بنابر گزارش شبكه سوم اكتبر سال 1990 اتحاد دو آلمان روي داد. وي به همراه فرانس//وا ميتران، رييسجمهور فرانسه به عنوان دو پايهگذار خبري اناچكي ژاپن اين كشتي باربري آسيب جزيي از ناحيه دماغهديدهاست. ناوآمريكاييفيتزجرالددربندريوكوساكاي ژاپن مستقر بوده است.

ناو فيتزجرالد به عنوان يكي از مجهزترين و پيشرفتهترين كشتيهاي جنگي آمريكا شناخته ميشود و به فناوريهاي پيشرفته راداري مجهز است. اتحاديه اروپاي نوين شناخته ميشوند و همكاري اين دو رهبر مثالزدني بود. وي كه در نوجواني شاهد جنگ بود، براي صلح

بنا به گزارش خبرگزاريها بالفاصله بعد از وقوع اين حادثه قايقهاي يدككش ژاپني براي امدادرساني به محل حادثه اعزام شدند. گارد ساحلي ژاپن ميزان آسيب هر دو كشتي و همچنين وضعيت زخميها را بررسي ميكند.

در تصاوير متعددي كه از اين حادثه انتشار يافته ميتوان مشاهده كرد كه قسمت راست اين ناو فرورفتگي داشته و به طرف ساحل يدك شده اما كشتي فيليپيني آسيب جزيي از ناحيه دماغه ديده است. پايدار در اروپا از طريق تحكيم اتحاديه اروپايي تالش كرد.

صدراعظميهلموتكهلدرسپتامبر8991 پسازچهار دوره به پايان رس//يد. وي جاي خود را به گرهارد ش//رودر، از اعضاي حزب سوسيالدموكرات آلمان داد. پرونده جنجالي فروش اسلحه و فساد مالي حزب اتحاديه دموكرات مسيحي درسال1002 اعتبارهلموتكهلراخدشهداركرد.اوكهطي 25 سال رهبري حزب را در اختيار داشت در نهايت مجبور شد به خطايش اعتراف كند.

عالوه براين س//ال 2011 س//ال غمانگيزي براي هلموت كهل بود. ژوليتهانلور، همس//رش پس از 41 س//ال زندگي مش//ترك با وي و با داش//تن دو پسر، با خودكشي به حيات خود پايان داد.

در بيستمين سالگرد فروريختن ديوار برلين يعني در 31 اكتبر سال 2009 ميالدي هلموت كهل به همراه ميخاييل گورباچف و جورج دبليو بوش اين رويداد تاريخي را جش//ن گرفتند. هلموت كهل در 9 سال پاياني زندگي، بر اثر صدمات ناشي از به زمين خوردن، از صندلي چرخدار استفاده ميكرد و در اواخر عمر، نحيف شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.