حل بحران دوحه با مذاكره

Jahan e-Sanat - - News -

رجب طيباردوغان، امانوئل ماكرون و امير قطر در تماس تلفني مشترك جمعهگذشتهبهبررسيبحرانكشورهايشورايهمكاريخليجفارسپرداختند. بهگفتهمنابعرياستجمهوريتركيه،رجبطيباردوغان،امانوئلماكرونوتميم بن حمد آلثاني در تماس تلفني مشترك به تبادل اطالعات درباره تماسها و ديدارهايشان به منظور حل بحران شوراي همكاري خليجفارس پرداخته و بر لزوم كاهش فوري تنش در منطقه تاكيد كردند.

اين سه رهبر اعالم كردند، تنش كنوني از طريق مذاكره قابل حل است نه از طريق تحريم. آنها همچنين بر لزوم تالشها در اين مسير تاكيد كردند. رهبران سه كشور با اشاره به حمايتشان از مبارزه با انواع تروريسم بر لزوم تعريف صريح از سازمانهاي تروريستي كه مانع از معيارهاي دوگانه شود، تاكيد كردند.

اين مقامات بر ادامه اين تماس تلفني بهطور جدي در مرحله آينده تاكيد كردند. از هفتم ژوئن هشت كشور روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كردهاند كه شامل عربستان، امارات، بحرين، مصر، يمن، موريتاني، جزاير كومور و مالديو هستند. از طرفي نخستوزير ايتاليا جمعه گذشته از آمادگي كشورش براي مش//اركت در حمايت از تالشهاي حل بحران ميان كشورهاي عرب حاشيه خليجفارس خب//ر داد. اين اعالم آمادگي ايتاليا در جريان تماس تلفني پائولو جنتيلوني با تميم بن حمد آلثاني مطرح شد. نخستوزير ايتاليا طي تماس تلفني خود با امير قطر نسبت به شرايط ايجاد شده در منطقه خليجفارس پس از تحوالتي كه پس از پنجم ژوئن جاري رخ داد، ابراز نگراني كرد.

وي گفت: ايتاليا آماده همكاري مثبت با تالشهاي صورت گرفته جهت حل بحران كشورهاي حاشيه خليجفارس است. جنتيلوني خاطرنشان كرد كه دولت ايتاليا به هرگونه اقدام و ابتكارعمل درخصوص رفع اختالفات كشورهاي حاشيه خليجفارس كه باعث تفرقه ميان شركايمان در منطقه ميشود، كمك ميكند.

اين در حالي است كه وزير امور خارجه عربستان سعودي كه به لندن سفر كرده، گفت: عربستان، امارات، بحرين و مصر بهزودي فهرستي از شكايات خود از قطر را ارائه خواهند كرد. وزير امور خارجه عربستان سعودي به قطر هشدار داده كه نميتواند هم روابط خوبي با همس//ايگان خود داشته باشد و همزمان از افراطگرايي حمايت كند. قطر ادعاهاي مطرح شده عليه اين كشور از جمله حمايت و پشتيباني از گروههاي افراطي را رد ميكند. وزير امور خارجه عربستان گفته است كه آنها قصد و نيتي براي آسيب زدن به مردم قطر ندارند.

جبير گفت فهرستي كه در حال تهيه است، درخواستهاي اين چهار كشور عربي نيست بلكه شكاياتي است كه قطر بايد پاسخ دهد و حل كند. وزير امور خارجه عربستان مشخص نكرده اين شكايات چه خواهند بود اما سفير امارات در واشنگتن پيشتر خاطرنشان كرده بود كه قطر بايد در حوزههاي حمايت از تروريس//م، دخالت در امور داخلي ساير كشورها و حمالت از طريق تلويزيون الجزيره پاسخگو باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.