استقرار سامانه موشكي آمريكا در جنوب سوريه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير خارجه روسيه با بيان اينكه النصره معماي بزرگي براي اين كشور است، گفت: اطالعات ما نشان ميدهد، در منطقهاي كه اياالت متحده سامانه موشكي هيمارس را در التنف در جنوب سوريه مستقر كرده داعش ديگر حضور فعالي ندارد.

سرگئي الوروف تصريح كرد، وضعيت گروه تروريستي النصره از نظر روسيه يك معماي بزرگ است. ائتالف بينالمللي به سركردگي آمريكا به اقداماتش در قبال النصره بدون هيچ تغييري ادامه ميدهد و اين به رغم روي كار آمدن دونالد ترامپ است.

وي تصريح كرد: از هر طريقي س//عي ميكنند به النصره خس//ارتي وارد نش//ود. اين مس//الهاي نگرانكننده است. ما اين موضوع را هميشه در ارتباطاتم//ان با آمريكاييها مطرح كردهايم و هيچ جواب عاقالنهاي دريافت نكردهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.