احداث پايگاه نظامي در خاك عربستان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-رجبطيباردوغانازپيشنهادشبهملكسلمانبنعبدالعزيز درباره احداث پايگاه نظامي تركيه در خاك عربستان پرده برداشت.

رييسجمهور تركيه اعالم كرد: من درباره اين طرح در جريان ديدار قبليامباملكسلمان،پادشاهعربستاندر31 فوريه7102 صحبتكردم. وي خاطرنشان كرد، ملك سلمان قول داد اين پيشنهاد را بررسي كند اما تاكنون پاسخي نداده است. اين اظهارنظر در پي تصويب اليحهاي از سوي پارلمان تركيه در هفتم ژوئن 2017 است كه به دولت تركيه اجازه استقرار يگانهايي از نيروهاي مسلح تركيه را در خاك قطر داد. در حالي كه قطر پايگاه نظامي تركيه را براساس توافقنامه امضا شده در سال4102 در خود جاي داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.