براياخراجرييسافبيآيتحتتحقيقهستم

Jahan e-Sanat - - News -

بيبيسي-رييسجمهورآمريكاجمعهگذشتهتاييدكردكهبهخاطر اخراج ناگهاني رييس اداره تحقيقات فدرال موس//وم به افبيآي، تحت تحقيق دادستان ويژه كه سرگرم تحقيق درباره نقش روسيه در انتخابات آمريكا است، قرار گرفته است.

دونالد ترامپ جمعه گذشته نوشت كه او تحت تحقيقات براي اخراج جيمز كومي است و توسط كسي مورد تحقيق است كه به او توصيه كرد رييس وقت افبيآي را اخراج كند. ترامپ از فرد خاصي نام نبرد اما يك م//اه پيش كه رييس وقت افبيآي را اخ//راج كرد، گفت به توصيه راد روزناشتاين معاون وزارت دادگستري اين كار را كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.