افزايش شبهنظاميان افراطي در سوئد

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييس س//رويس امنيت و اطالعات سوئد اعالم كرد، تعداد شبهنظاميان افراطگر در اين كشور در سالهاي اخير افزايش چشمگيري پيدا كرده و به چندين هزار نفر رسيده است اما در حال حاضر تنها تعداد كمي از آنها جامعه را تهديد ميكنند. س//وئد همچنان در شوك حمله تروريستي 7 آوريل گذشته به استكهلم قرار دارد كه در جريان آن عامل حمله با يك كاميون دزدي مردم را در يك خيابان ش//لوغ زير گرفت و پنج تن را كش//ته و 15 نفر را مجروح كرد. پليس س//وئد فردي ازبك را كه به رانندگي اين كاميون اعتراف كرده در بازداشت خود دارد. آندرس تورنبرگ اظهار كرد، تنها تعداد كمي از مظنونان به افراطگري هستند كه تمايل و ظرفيت انجام حمالت تروريستي را در سوئد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.