اعزام چهار هزار سرباز آمريكا به افغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- يك مقام كابينه ترامپ گفت پنتاگون چهار هزار سرباز ديگر را به افغانستان اعزام خواهد كرد تا بتوانند به خاتمه جنگي كه سه رييسجمهور آمريكا شاهد آن بودهاند كمك كنند.

گفتني اس//ت تصميم اعزام اين نيروها به افغانس//تان كه از سوي وزير دفاع آمريكا گرفته شده احتماال هفته آينده رسما اعالم خواهد شد. به گفته اين مقام كابينه ترامپ كه نام خود را فاش نكرده است، بخش عمده نيروهاي اعزامي جديد به افغانس//تان بر تعليم و مشاوره ب//ه نيروهاي افغان متمركز خواهند ش//د. همچنين، بخش//ي از اين نيروها نيز مش//غول عمليات ضدتروريستي عليه داعش و طالبان در منطقه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.