آزادي كامل نوار مرزي عراق با سوريه و اردن

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نيروهاي عراقي در ادامه عمليات خود عليه داعش، توانستند گذرگاه مرزي »الوليد« در مرز سوريه و بخشهاي باقيمانده در مرزهاي عراق با سوريه و اردن را آزاد كنند.

رسانه جنگ عراق اعالم كرد كه با نظارت و برنامهريزي فرماندهي عمليات مش//ترك، فرماندهي نيروهاي مرزي عمليات گستردهاي را ب//ا عنوان الفج//ر الجديد براي آزادي مناطق نوار مرزي با مش//اركت نيروهاي گارد، حشد عشاير و جنگندههاي ارتش و ائتالف ضد داعش آغاز كردند. براساس گزارش اين مركز اين عمليات به آزادي گذرگاه مرزي وليد و آزادي نوار مرزي باقيمانده بين مرزهاي سوريه و عراق و اردن منجر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.