تبرئه پليس قاتل يك سياهپوست

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- هزاران نفر از معترضان آمريكايي در شهر سنت پل در اعتراض به تبرئه يك افسر پليس متهم به قتل يك جوان سياهپوست تظاهرات كرده و اقدام به بستن يك اتوبان بينايالتي كردند.

اين تظاهرات جمعه شب گذشته بعد از اعالم تبرئه يك افسر پليس به نام جرونيمو يانز متهم اصلي قتل يك جوان سياهپوست به نام فيالندو كاس//تي در شهر س//نت پل در ژوئيه سال گذش//ته ميالدي آغاز شد. اين معترضان پالكاردهايي داش//تند كه روي آنها نوشته شده بود: جان سياهپوستان مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.