چشمانداز قوانين جديد در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

رييس هياتمديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، تغييرات پيش//نهادي س//ازمان ب//ورس و اوراق به//ادار و دس//تورالعملهاي تاثيرگذار بازار س//رمايه را براي اهالي اين بازار مهم توصي//ف كرد و گفت: اكث//ر آنها مثبت ارزيابي ميشود. حميدرضا مهرآور، مديرعامل كارگزاري بانك س//امان در گفتوگو با س//نا گفت: در بند «2» ماده «7» قانون بازار اوراق بهادار- مصوب مجلس شوراي اسالمي ايرانيكي از وظايف س//ازمان بورس و اوراق بهادار، تدوين دس//تورالعملهاي مرتبط با اين قانون ذكر ش//ده است. وي ادامه داد: پس از تصويب اين قانون در سال 48، دستورالعملهاي بازار سرمايه به مرور از سوي اين نهاد ناظر تدوين شده است. به گفته مهرآور، دستورالعملهاي فوق در زمان خود مناسب بودند و با توجه به شرايط بازار قابليت اجرايي بااليي داشتند اما در ش//رايط فعلي كه ح//دود يك دهه از تهيه اين دس//تورالعملها ميگذرد )تنها برخي از آنها ويرايش مختصري داش//تند(، بس//ياري از دس//تورالعملهاي فوق كاراي//ي خود را از دست دادهاند. تدويناصالحات مديرعام//ل كارگزاري بانك س//امان ادامه داد: س//ازمان ب//ورس و اوراق به//ادار ب//ر اين مش//كالت واقف ب//ود و به تدوي//ن اصالحات پيشنهادي در برخي از دستورالعملهاي مهم ب//ازار س//رمايه اقدام كرد و ط//ي فراخواني از عموم س//رمايهگذاران در بازار سرمايه دعوت ك//رد تا نظرات خ//ود را در اين خصوص ارائه دهند. وي گفت: در حال حاضر »دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معام//الت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران- مصوب سال ،«89 »دس//تورالعمل اجرايي نح//وه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران- مصوب س//ال ،«88 »دس//تورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران- مصوب سال ،«90 »دس//تورالعمل پذيرش، عرضه و نقلوانتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران- مصوب س//ال «88 و »دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركتهاي ثبت ش//ده نزد سازمان- مصوب س//ال «86 دچ//ار تغييراتي ش//دهاند. رييس هياتمديره كانون كارگ//زاران بورس و اوراق بهادار افزود: موارد فوقالذكر دستورالعملهايي هستند كه همه سرمايهگذاران روزانه درگير آن هس//تند و براي اهالي بازار سرمايه بسيار مهم ارزيابي ميشود. جزيياتدستورالعملها مهرآور در نگاهي كلي به دس//تورالعملهاي فوق اظهار داشت: زمان توقف و بازگشايي نمادها در نوسانات نامتعارف مثبت و منفي، قاعدهمند و كوت//اه و نحوه توقف نمادها به دليل عدم ارائه اطالعات توسط ناشران، اصالح شد. وي تصريح كرد: همچنين گزارشهاي پيشبيني درآمد هر سهم به گزارش تجزيه و تحليل مديريت براساس استانداردهاي بينالمللي تبديل و نحوه افشاي اطالعات با اهميت و مصاديق آن اصالح ش//د و اختيارات و مسووليت بورسها در نظارت بر ناشران افزايش يافت. به گفته مديرعامل كارگزاري بانك سامان، شايد مهمترين تغيير در دستورالعملهاي فوق اصالح نحوه انتشار پيشبيني سود شركتها باش//د. مهرآور با اشاره به اينكه در اين خصوص تاكنون اقدامات زيادي صورت گرفته است، گفت: گزارشهاي پيشبيني س//ود شركتها ممكن اس//ت موجب شائبه خط دادن ناشر به سهامدار و همينطور تضعيف ش//ركت بين رقبا ش//ود. وي اضافه كرد: درخصوص اين تغيير نياز است جلسات متعددي تشكيل و همه مزايا و معايب آن مشخص شود. همچنين فرمهايي كه سازمان براي گزارشهاي مديريتي طراحي ميكند بايد بهگونهاي باشد كه همه اطالعات مهم را شامل شود تا بتوان آن را به نحو احسن اجرايي كرد. وي تغيير مهم بعدي در اين خصوص را باز و بسته شدننمادهاذكركردوگفت:درپيشنهادسازمان، توقف نمادها براي مجامع يك روز قبل و حداكثر دو روز پ//س از برگزاري مجامع اس//ت. رييس هياتمديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: در صورتي كه نمادي در ارائه اطالعات ابهام داشته باشد تنها دو روز كاري متوقف خواهد ماند و در صورتي كه ناشر از ارائه اطالعات خودداري كند، بورس مربوطه مكاتبات فيمابين را منتشر و نماد را بازگشايي ميكند؛ اين تغييرات مثبت ارزيابيشدهوميتواندمنجربهنقدشوندگيهرچه بيشتر بازار سرمايه شود. مهرآور ديگر تغيير مهم دستورالعملهاي پيش//نهادي سازمان بورس و اوراق به//ادار را ارائه كنفرانس خبري مديرعامل دانس//ت و گفت: اين موضوع ميتواند به صورت حضوري، تلفني يا مجازي برگزار شود. از طرفي اين موضوع رويه اجرايي بورسهاي مطرح دنيا بوده و موجب رفع ابهامات درخصوص عملكرد شركت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.