ریشه توقف طوالنيمدت نمادهاي معامالتي كجاست

Jahan e-Sanat - - News -

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه شائبه دستكاري قيمتها ريشه اصلي طوالني شدن توقف طوالني نماد معامالتي است، گفت: راهاندازي سازوكار فروش اس//تقراضي س//هام ميتواند به ناظران ب//ازار براي كوتاه ك//ردن دوره توقفهاكمككند.علياسالميبيدگلي در گفتوگو با فارس با انتقاد از طوالني بودن دوره توقف نمادهاي معامالتي در بورس ايران گفت: در بورسهاي دنيا در حالي نمادهاي معامالتي شركتها به محض انتشار گزارشهاي مالي جديد يا تقسيم سود نقدي در مجمع حداكثر براي دو ساعت متوقف ميمانند كه در بازار سرمايه ايران متوسط اين دوره بسيار باالست و به چند ساعت ميانجامد. وي افزود: با فرض اينكه هر سال طي چهار مرحلهسودنقديدرمجامعتقسيمشود قدر مسلم بايد شاهد توقف طوالنيمدت اغلب نمادهاي معامالتي و عدم فعاليت سهمدربازارباشيم.اينعضوهياتمديره كانون نهادهاي سرمايهگذاري اقدامهايي همچون افزايش اختيار ناشران در بازار سهام يا ارائه خدمات مشاوره به آنها به منظور بازگش//ايي نمادهاي معامالتي بالفاصله پس از تصويب سود تقسيمي در مجامع را به عنوان راهكارهاي كوتاهتر ش//دن دوره توقف نمادهاي معامالتي عنوان كرد و افزود: بدون ترديد چالش اصلي در زمينه بررس//ي طوالني بودن دوره توقف نمادهاي معامالتي در بازار سهام ايران مربوط به مجامع شركتها و تقسيم سود نقدي نيست. وي افزود: شركتهايي كه مجمع برگزار ميكنند بهط//ور معم//ول پس از گذش//ت 24 ساعت شاهد بازگشايي نماد معامالتي خود هس//تند، گاهي اوقات شركتها صورته//اي مالي خود را به س//ازمان ب//ورس بهطور ش//فاف ارائه نميدهند ك//ه اين موضوع زمينه را براي طوالني شدن دوره توقف نماد معامالتي فراهم ميكند.بهگفتهاسالميبيدگلي،بافرض برخورداري شركتها از حداقل شفافيت يا ارائه گزارش شفافسازي شايد بتوان دليلكافيبرايبازگشايينمادمعامالتي فراهم كرد اما شائبه دستكاري قيمتها در بازار سهام اجتنابناپذير بوده و اين ابهام براي ناظر بازار سهام باعث ميشود در مقابل بازگش//ايي نم//اد معامالتي صبوري كند. وي در اين زمينه پيشنهاد داد: اگر مكانيس//م فروش اس//تقراضي سهام ‪(short selling)‬ براساس قواعد شرعي در بازار سهام ايران بهعنوان نياز روز گذشته اين بازار بهكار گرفته شود ي//ا بازارگردانهاي حرفهاي س//هام در بازار فعال شوند امكان دستكاري قيمت سهام كاهش يافته و به اين ترتيب دوره توقف نمادها براي ناظران بازار س//هام كوتاه تر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.