كاهش 181 واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذشته شاخص بورس با رشد 181 واحدي مواجه شد و به 79 هزار و 285 واحد رسيد. به گزارش ملت بازار، بعد از پشت سر گذاشتن چند روز متعادل نماگر بازار به اولين سطح مقاومتي برخورد كرد و حجم عرضهها نسبت به روزهاي گذشته افزايش يافت. از سويي ديگر انتشار اخبار مربوط به اعمال تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران نيز بر روند دادوستدها تاثير منفي داشت و باعث خروج سهامداران ريسكگريز از بورس شد. با اين وجود انتظار ميرود طي روزهاي آينده با پايان زمان تسويهحساب صندوقهاي اعتباري و همچنين اتمام فصل مجامع شاهد از سرگيري روند رو به رشد معامالت باشيم. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذش//ته در حالي كه نمادهاي »فوالد، خودرو و حكشتي« با افت ‪21 73،‬ و 18 واحدي بيشترين تاثير منفي و در مقابل نمادهاي »وبانك و فارس« با رشد 19 و 12 واحدي بيشترين تاثير مثبت را بر بازار داشتند شاخص بورس با افت 181 واحدي مواجه شد و به 79 هزار و 285 واحد رس//يد. شاخص كل هموزن نيز با افت 35 واحدي به 17 هزار و 149 واحد رس//يد. ارزش روز بازار س//هام شركتهاي بورسي نيز به 322 هزار و 441 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش در پايان معامالت روز گذشته 380 ميليون برگه سهم و حق تقدم به ارزش 84/4 ميليارد تومان در 35 هزار و 599 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »وبملت«بادادوستد22 ميليونبرگهبيشترينحجمو»كماسه«باارزش 3/1 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. فرابورس روند معامالت فرابورس نيز همانند بورس پرعرضه بود به طوري كه با وجود شروع مطلوب در دقايق ابتدايي در ادامه راه شاهد افزايش نسبي حجم عرضهها بوديم و در پايان با وجود اينكه نمادهاي »شراز، ذوب، شاوان، هرمز و بمپنا« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند اين متغير با افت دو واحدي مواجه شد و در 900 واحد به تثبيت رسيد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي نيز به 54 هزار و 193 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته يك ميليارد سهم و حقتقدم به ارزش 173 ميليارد تومان در 26 هزار و 781 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه»ذوب«بادادوستد53 ميليونبرگهبيشترينحجمو»ثعمرا«باارزش 3/6 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. بازارهايجهاني در حالي كه در دقايق نخست روز گذشته بازارهاي جهاني وارد تعطيالت پايان هفته شدند، در بازارهاي داخلي شاهد رشد قيمت طال و ارز بوديم. به اين ترتيب قيمت هر گرم طالي 18 عيار با رشد 600 توماني به 114 هزار و 336 تومان رسيد. هر قطعه سكه بهار آزادي نيز با رشد 15 هزار و 950 توماني به يك ميليون و 215 هزار و 950 تومان رسيد. در بازار ارز نيز هر دالر آمريكا با رشد 10 ريالي به 3732 تومان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.