خرید بزرگ بورسي آمازون

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

ش//ركت تج//ارت الكتروني//ك آمريكايي موس//وم به آمازون، شركت غذاي//ي زنجيرهاي هول ف//ودرز را به قيم//ت 13/7 ميليارد دالر خريداري كرد. به گزارش س//نا، شركت آمازون با اعالم خريد هول فودز موجب رشد قيم//ت س//هم خود و هول ف//ودز در آخري//ن روز معامالتي هفته ش//د. بر اس//اس اين گزارش، آمازون هر سهم اين ش//ركت غذايي زنجيرهاي را 42 دالر خريداري كرد. بزس، مدير عامل آمازون با اعالم اين خبر افزود: بسياري از مشتريان عاشق هول فودز هستند و اين فروش//گاه زنجيرهاي طرفداران بسياري دارد. مواد غذايي ارگانيك و سالم اين فروشگاهها، آمازون را واداشت ت//ا با اضافه ك//ردن محصوالت آن به س//ايت، بتواند گستره خدماترساني بيش//تري به مش//تريان خود داشته باشد و به اين ترتيب، هول فودز نيز به مسير طبيعي خود ادامه دهد. شركت غذايي هول فودز يك س//وپرماركت زنجيرهاي است. اين سوپرماركتهاي زنجيرهاي كه كاال و مواد غذايي طبيعي و ارگاني//ك را ب//ه فروش ميرس//اند چندين سال است كه با حضور رقباي قدرتمند در بازار مصرفي، با افت قيمت سهام همراه بوده است. بر اساس اين گ//زارش، كارشناس//ان معتقدند اين ادغ//ام ميتواند براي فروش//گاههاي زنجي//رهاي مثل والم//ارت تهديدي جدي محس//وب ش//ود، به اين دليل كه آمازون ب//ا وارد كردن محصوالت ارگانيك اين فروشگاه به سايت خريد خود ميتواند فروش اين شركت را باال ببرد. به اين ترتيب، مردم براي خريد اين كاالها ديگر نيازي به طي مس//ير تا فروش//گاهها را ندارند و ميتوانند با س//فارش اينترنتي محصوالت تازه و ارگاني//ك را در منزل تحويل بگيرند. ادغام اي//ن دو بازار با يكديگر صنعت فروش//گاههاي زنجيرهاي مواد غذايي در آمري//كا را با مش//كل مواجه كرده است. به نظر ميرسد بيشترين تأثير منفي را در اين ميان شركت يونايتد نچرال فودز ميپذيرد. يونايتد نچرال فودز در واقع نخس//تين توزيعكننده و فروشگاه مواد غذايي در آمريكاست. س//هام اين ش//ركت در بورس نزدك و اساندپي با نم//اد UNFI معامله ميشود. سوپرماركتهاي زنجيرهاي هول فودز در سال 1978 توسط جان مكي و ريني لوسن تاسيس شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.