گشایش یك نماد در فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

گ/روه بورس- نم//اد معامالتي »سرچش//مه« متعل//ق به ش//ركت سرمايهگذاريمسسرچشمه)سهامي عام( امروز در بازار دوم فرابورس ايران گش//ايش مييابد. همچني//ن نماد معامالت//ي حقتق//دم خريد س//هام اين شركت امروز قابل معامله است. گش//ايش نماد »سرچشمه« با توجه به اجراي ماده «19» »دستورالعمل پذيرهنويس//ي و عرض//ه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران« در بازار عادي صورت ميگيرد. قيمت پاياني سهام شركت س//رمايهگذاري مس سرچشمه كه در تاريخ 18 اس//فند 1395 پذيرش و شش//م فروردينماه 96 نيز پس از احراز تمامي ش//رايط مدنظر هيات پذيرش در فهرست نرخهاي فرابورس اي//ران درج ش//د، ميانگي//ن موزون معامالت روزانه سهام در روز گشايش است. از آنجا كه قابليت معامله سهام و حقتقدم خريد س//هام اين شركت وابسته به تعيين كارگزار ناظر است، كارگ//زاران عض//و فراب//ورس بايد تا پايان روز گذشته كارگزار ناظر براي مش//تريان خود در سامانه معامالتي را تعيي//ن ميكردند. پيش از اين در بيستودومين نشست خبري »يك ديدار يك عرض//ه« علي ارجمندي مديرعامل شركت مس سرچشمه با بيان اينكه شركت سرمايهگذاري مس سرچشمه 14 ش//ركت زيرمجموعه دارد، ب//ه تركي//ب س//هامداران اين ش//ركت اش//اره كرد و گفت: آخرين تركي//ب س//هامداران اين ش//ركت شامل موسسه صندوق بازنشستگي ش//ركت ملي صنايع مس به ميزان 56 درصد، ش//ركت س//رمايهگذاري آتيهانديشان مس 8/7 درصد و ساير س//هامداران حقيقي ك//ه اغلب جزو بازنشستگان شركت ملي مس هستند به ميزان 35/3 درصد است. در بخش ديگري از اين نشس//ت معاون مالي سرمايهگذاري اين شركت EPS هر سهم شركت در سال 95 را كه باالي 90 درصد آن تحقق پيدا كرده است به طور تلفيقي 80 تومان و ش//ركت اصلي 100 تومان اعالم كرد و افزود: با برنامهريزيهاي صورت گرفته سود تلفيقي و سود شركت اصلي در سال 96 رق//م 85 و 110 توم//ان و براي س//ال 97 ني//ز 90 و 120 تومان در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.