از ديوانساالري دولتي تا نرخ تورم

Jahan e-Sanat - - News -

دسترسي به منابع مالي، تورم و ديوانساالري دولتي ناكام را ميتوان براس//اس بررسيهاي بينالمللي به عمل آمده مشكالت عمده ايران در شروع كسب و كار دانست.

آمارهايساالنهمجمعجهانياقتصادبخشي را به مشكالت موجود در زمينه كسب و كارها اختصاص داده و با نظرسنجي از مديران اجرايي بنگاهه//اي اقتصادي در كش//ورهاي مختلف از آنها خواس//ته است از ميان 16 عامل موثر در اي//ن زمينه پنج عاملي كه در كش//ور آنها نقشي پررنگتر را به خود اختصاص دادهاند، مشخصكنند.

بر اين اس//اس در ايران طي س//ال 2016 ميالدي اولين عاملي كه به عنوان مانع شروع كسب و كارها شناخته شده دسترسي به منابع مالياستكهبهاستنادنظراتشركتكنندگان درايننظرسنجيامتيازآن8/41 ارزيابيشده كهالبتهاينامتيازدرسال5102 ميالديحدود 19/6 بوده است.

به گزارش ايس//نا، تورم با اختصاص امتياز 12/2 در رده دوم اي//ن جدول قرار گرفته كه در اين قياس با سال 2015 كه اين رقم 11/7 بودهگويامشكلبيشتريبرايصاحبانمشاغل به همراه داشته است.

ديوانساالري دولتي ناكارآمد با امتياز 12/1 در فاصل//هاي اندك با ت//ورم قرار گرفته و اين امتياز در سال 2016 در مقايسه با سال 2015 ميالدي 0/1 افزايش نشان ميدهد. بيثباتي سياستها نيز به عنوان چهارمين عامل بازدارنده در اين بخش ش//ناخته شده و امتيازي معادل 10/9 را به خود اختصاص داده است كه البته اين امتياز در قياس با سال5102 كهامتيازاينبخش9/21 بودهبهنظرشرايطي بهتر را ايجاد كرده است.

اما شايد بيشترين افزايش امتياز در مدت يك سال ميالدي به بحث فساد مربوط شود كه در سال 2016 امتياز آن در مقايسه با سال 2015 چهار امتياز افزايش يافته و از شش به 10 رسيده است.

نامناسب بودن زيرساختها ششمين عامل بازدارندهكسبوكارهادرسال6102 شناخته شدهوامتيازيمعادل2/9 رابهخوداختصاص داده كه البته اين رقم در مدت يكس//ال 2/2 امتياز كاهش داشته است.

رتب//ه هفتم جدول موانع كس//ب و كار به مق//ررات ارزي مربوط ميش//ود و پس از آن نرخهاي ماليات، كمبود نيروي كار تحصيلكرده و فقر اخالقي كاري در نيروي كار در ردههاي هشتم تا يازدهم اين جدول قرار ميگيرند.

ظرفيت ناكافي جهت نوآوري، پيچيدگي قواني//ن ماليات//ي، ج//رم و دزدي، بيثباتي دولت و پايين بودن سطح بهداشت عمومي ديگر عوامل مزاحم در حوزه توس//عه كسب و كارها و ايجاد كسب و كار جديد شناخته شده و رتبههاي پاياني اين جدول را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.