بعد از عيد فطرتفكيك وزارتخانهها بررسی میشود

Jahan e-Sanat - - News -

يك عضو كميسيون صنايع مجلس با اعالم اينكه تغيير دوفوريتي اليحه تفكي//ك وزارتخانهها به يك فوريتي مناس//ب بود، گف//ت: دولت در تفكيك وزارتخانهها ميخواس//ت عجوالنه و بدون هي//چ منطقي اليحه را به تصويب نمايندگانبرساند.

حميدرض//ا فوالدگر با اش//اره به اينكه دوفوريتي ب//ودن اليحه تفكيك برخي از وزارتخانه بسيار عجوالنه بود، اظهار داشت: دولت انتقادات زيادي را به دولت دهم براي عجوالنه تصميم گرفتن مطرح ميكرد اما در تفكيك وزارتخانهها ميخواس//ت عجوالنه و بدون هيچ منطقي اليحه را به تصويب نمايندگان برساند.

وي با بيان اينكه تغيير دوفوريتي اليحه تفكيك وزارتخانهها به يك فوريتي مناسب بود، افزود: نمايندگان يك ماه فرصت دارند اين اليحه را بررسي و در نهايت نظر خود را اعالم كنند البته قرار ش//ده كارگروهي در كنار كميسيون اجتماعي مجلس اين اليحه را مورد بررسي قرار دهد.

اين عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح كرد: به اعتقاد من ادغام و تفكيك وزارت صنعت امروز مطرح نيست بلكه هدف كاهش تصديگري دولت است كه در اين رابطه بايد اقدامات الزم انجام شود. البته بايد تاكيد كنم دولت در اليحه پيشنهادي خود به مجلس فقط موضوع را مطرح كرده و شرخ وظايفي را تعيين نكرده تا براساس آن نمايندگان بحث تفكيك را مورد ارزيابي قرار دهند.

به گزارش تس//نيم، فوالدگر با بيان اينكه قرار بود بعد از ادغام وزارتخانهها گزارشي از شرح وظايف و اجراي عملكردها ظرف شش ماه توسط دولت انجام شود، گفت: متاسفانه اين موضوع هم اجرايي نشد.

وي تصريح كرد: بعد از عيد فطر موضوع تفكيك وزارتخانه توسط نمايندگان بررسي خواهد شد اما اگر اين امر تا معرفي وزراي جديد به نتيجه نرسد دولت بايد براساس ساختار فعلي وزرا را به مجلس معرفي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.