افزايش003 هزارتا2 ميليونتومانيقيمت خودرو در سايه بيتوجهي مسووالن

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-رييساتحاديهنمايشگاهدارانخودروبااعالماينكهدرسهماهه امسالقيمتخودرو003 هزارتادوميليونتومانافزايشيافتهاست،گفت: بايد مسووالن نظارت الزم را بر بازار خودرو داشته باشند تا خودروسازان به هربهانهايقيمتهاراافزايشندهند.

سعيد موتمني با اشاره به اينكه از تير تا اسفندماه سال گذشته خودرو با قيمتهاي متفاوتي نسبت به امسال در بازار عرضه ميشود، اظهار داشت: از 19 فروردينماهامسالقيمتانواعخودروبهبهانههايمختلفازجملهاعمال هزينههايقانونيمانندبيمهنامهشخصثالث003 هزارتادوميليونتومان افزايش پيدا كرده است. وي افزود: افزايش قيمت خودرو توسط شركتهاي خودروسازيدرحالياعمالشدهكهبنابهاذعاننمايندگانشركتهايبيمه نرخبيمهنامهشخصثالثاز05 تا07 هزارتومانافزايشيافتهاست.

رييساتحاديهنمايشگاهدارانخودروبااشارهبهاينكهمتولينظارتبربازار خريد و فروش خودرو با سازمان حمايت است، گفت: اخيرا سايپا در ابالغيه جديد خود به نمايندگيهاي اين شركت قيمت وانت پرايد را بيش از يك ميليون تومان افزايش داده و در سامانه فروش خود اين خودرو را با قيمت 20 ميليونو413 هزارتومانبهفروشميرساند.اينموضوعبرايخريداران بسيار قابل تامل است كه شركت براساس چه مواردي اين افزايش قيمت را براي اين محصول در نظر گرفته است. موتمني با اعالم اينكه بايد مسووالن نظارتالزمرابربازارخودروداشتهباشند،گفت:اينافزايشقيمتهادرحالي از سوي شركتهاي خودروسازي اعمال ميشود كه هنوز قيمتهاي جديد انواعخودرودرسال69 توسطشورايرقابتمنتشرنشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.