تبديللكههابهشهركونواحيصنعتيدر دستور كار وزارت صنعت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-ضرورتتبديللكههايصنعتيبهنواحيوشهركهايصنعتي به منظور ساماندهي واحدهاي توليدي مستقر در اطراف شهرهاي بزرگ در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

با توجه به اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت در جايگاه رييس ستاد اقتصاد مقاومتي استان تهران فعاليت ميكند، قرار بر اين شده ساماندهي صنايع استاني در تهران توسط شركت شهركهاي صنعتي در دستور كار قرار گيرد و تاكنون نيز64 لكه صنعتي احصا و شناسايي شده تا در نهايت دولت در ارتباط با وضعيت صنعتي لكههاي مربوطه تصميمگيري كند. در تهران82 شهركصنعتيدولتيوهشتشهركصنعتيخصوصيوجود دارد كه هشت شهرك صنعتي خصوصي مذكور در دولت قبلي در حالي كه به عنوان لكه مطرح بودهاند به صورت يكشبه و بدون طراحي مصوب شده تابهعنوانشهركصنعتيفعاليتكند.

براس//اس ابالغ معاون عمراني اس//تان تهران طي دستورالعملي قرار بر اين شده نقشههاي اجرايي اين هشت شهرك تهيه شود تا اصالح آنها در بخشهاي شبكهبندي، معابر، فاضالب ...و توسط معاونت برنامه و بودجه مدنظرقرارگيرد.

اين در حالي است كه محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي با تاكيد بر ضرورت تبديل لكههاي صنعتي به نواحي و شهركهاي صنعتي ساماندهي واحدهاي توليدي مستمر در اطراف كالنشهرها و ساير شهرهاي بزرگ را يك امر بسيار مهم اعالم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.