بايد سهم مشخصي از بازار گردشگري روسيه داشته باشيم

Jahan e-Sanat - - News - ويژه سينما

ايس/نا- پيرترين بازيگر فيلمهاي »هري پاتر«، در 101 سالگي درگذشت. ميرر نوشت: سم بيزلي بازيگري كه در »ه//ري پاتر و محف//ل ققنوس« نقش پرفس//ور اورارد را ايفا كرده بود، در 101 سالگي درگذشت.

بيزلي از هنرمندان باس//ابقه سينما و تئات//ر بود كه فعالي//ت هنري خود را از نوجوان//ي در دهه 1930 آغاز كرد. او سال 1943 در »هملت« و سال 1935 در اقتباسي از »رومئو و ژوليت« ايفاي نقش كرد. سم بيزلي بعد از شركت در جنگ جهاني دوم، از كار هنري كنارهگيري كرد و چند دهه بعدي را در مغازه آنتيكفروشي خود مش//غول به كار ش//د. او در 75 سالگي به دنياي بازيگري بازگشت و در فيلمهاي سينمايي و سريالهايي همچون »بريجت جونز«؛ »دكترها« و »جاني انگليسي« هنرنمايي كرد. سال 2007 او نقش »پرفسور اورارد« را در پنجمين قسمت هشتگانه »هري پاتر« برعهده گرفت و به عنوان يكي از اساتيد مدرسه جادوگري »هاگوارتز« شناخته شد كه پرترهاي از او روي ديوار اتاق پروفسور دامبلدور ديده ميشد.

اقتباس سينمايي رمانهاي »هري پاتر« به قلم جي. كي رولينگ از س//ال 2001 تا 2011 در قالب هشت فيلم با بازي دنيل رادكليف و اما واتسون به روي پرده رفت. »هري پاتر و سنگ جادو«، »هري پاتر و تاالر اسرار«، »هري پاتر و زنداني آزكابان«، »هري پاتر و جام آتش«، »هري پاتر و محفل ققنوس«، »هري پاتر و شاهزاده دورگه« و »هري پاتر و يادگاران مرگ - قس//مت اول و دوم« در كل به فروش//ي بالغ بر هشت ميليارد و 200 ميليون دالر دست يافتند.

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: روسيه يك حوزه مهم براي گردشگري ايران است و بايد سهم مشخصي از اين بازار وسيع داشته باشيم.

اين مطلب را زهرا احمديپور روز شنبه در نشست فعاالن بازار گردشگري روسيه كه با حضور مرتضي رحماني موحد معاون گردشگري، ابراهيم پورفرج رييس جامعه تورگردانان ايران و روسا و نمايندگان دفاتر خدمات گردشگري فعال در حوزه كشور روسيه برگزار شد، عنوان كرد.

وي در اين جلسه با بيان اينكه برگزاري اين جلسات اقدامات عملياتي و اجرايي در پي خواهد داش//ت، تاكيد كرد: ناموفق بودن ما در جذب گردشگر از كشورهايي كه ارتباط سياسي خوبي با آنها داريم موضوعي است كه بايد بهطور جدي مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.

سر پل مككارتني ، جي. كي. رولينگ ، بيلي كانلي و تعداد ديگري از هنرمندان از ملكه انگلستان عنوان افتخاري دريافت ميكنند.

ديلي تلگراف نوش//ت: به مناس//بت س//الروز تولد ملكه انگلستان، اس//امي تعدادي از چهرههاي شاخص اين كشور بهعنوان برندگان مقامهاي افتخ//اري از درجههاي مختلف اعالم شد.

اين نش//انها و مدالها عاليترين رتبه امپراتوري بريتانيا و داراي سلسله مراتب هستند كه از پايينترين درجه يعني MBE به عنوان عضو رتبه امپراتوري شروع ميشود و بعد OBE درجه افسر رتبه امپراتوري ، CBE فرمانده ، درجه باالتر شواليه يا بانو و باالترين درجه شواليه عالي صليب يا بانوي عالي صليب است.

بيلي كانُلي كمدين شواليه شد و از اين پس سر بيلي كانُلي خوانده ميشود.

به جي. كي. رولينگ نويسنده رمانهاي پرفروش هري پاتر و سر پل مككارتني خواننده و نوازنده گروه سابق درجه

معاون رييسجمهوري ادام//ه داد: رييسجمهور هم در اي//ام نوروز درباره اين موضوع صحبت كردند كه چرا جريان گردش//گري كشور با كش//ورهاي روسيه، تركيه، گرجستان ...و يكطرفه اس//ت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري و فعاالن اين بخش چه برنامهاي براي برقراري توازن گردشگر بين اين كشورها و ايران دارند.

احمديپور با تاكيد بر اينكه برنامه عملياتي براي اقدامات در اين مورد بايد مشخص شود، اضافه كرد: آسيبشناسي موارد مرتبط با بازار گردشگري روسيه از اقدامات مهم و اولويتداري است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. روسيه يك حوزه مهم براي گردش//گري ماست و بايد س//هم مشخصي از اين بازار مالزم افتخاري داده شد و جون اسپنسر بازيگر به مقام )فرمانده امپراتوري بريتانيا( رسيد. CBE وسيع داشته باشيم.

رييس سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري ادامه داد: راهاندازي كمپين، حضور جديتر در نمايشگاهها، برگزاري دورههاي آموزشي براي راهنمايان گردشگري، آموزش راهنمايان گردشگري مسلط به زبان روسي، ترجمه و انتشار اطالعات مربوط به جاذبههاي متنوع كش//ور به زبان روسي و تعديل هزينه س//فر از مهمترين اقداماتي هستند كه براي بهدست آوردن سهم مناسبي از بازارهاي گردشگري روسيه در دستوركار سازمان ميراثفرهنگي قرار دارند اما همكاري بخشخصوصي در اجرا و عملياتي كردن اين برنامهها از اهميت ويژهاي برخوردار است. از اين به بعد پيش از نام جولي والترز بازيگر و نويسنده و جون وايتفيلد هنرپيشه عنوان بانو (Dame) آورده ميشود.

وي افزود: بايد اقدامات و تمهيدات الزم با هدف توازنبخشي ورودي و خروجي گردشگر بين ايران با روسيه انجام شود و اين امر مهم بدون مشاركت بخشخصوصي محقق نميشود.

احمديپورادامهداد:سازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي و گردشگري از فعاالن بخشخصوصي كه در اين راستا حركت ميكنند حمايت و خود اين سازمان هم اقدامات عملياتي و اجرايي را با جديت پيگيري ميكند.

وي تصريح كرد: اس//تفاده از فرصت برگزاري جام جهاني فوتبال در روس//يه موضوع ديگري است كه بايد به آن توجه كرد. بايد امكانات و ظرفيتهاي موجود را براي استفاده بهينه از اين فرصت به كار گيريم.

معاون رييسجمهور اضافه كرد: هر آژانسي كه در بخش خروجي فعال است بايد براي ورود گردشگر از روسيه به ايران نيز فعاليت كند و برنامه داشته باشد. همچنين اليويا دوهاويلند بازيگر فيلم ماندگار بر باد رفته كه 100 سال دارد به عنوان مسنترين فردي كه عنوان بانو را دريافت ميكند، شناخته شد.

نام ديويد ويليامز و ريموند بريگز دو نويسنده آثار كودك و نوجوان ديگر هم در اين فهرست به چشم ميخورد؛ اين دو به نشانهاي OBE و CBE مفتخر شدند.

گلورياهانيفورد مجري راديو و تلويزيون، سارا النگاشاير و پاتريشياهاج هنرپيشه هم عنوان افتخاري OBE را دريافت ميكنند.

از ديگر چهرههاي ش//اخصي كه در روز تولد ملكه به اين عناوين افتخاري دست پيدا ميكنند ميتوان به دليا اسميت، استيو شرلي، بريل گري، مارك الدر، جان سالستون و ترنس كنران اشاره كرد.

در آغاز هر سال نام تعدادي از چهرههاي تاثيرگذار فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و اقتصادي به عنوان برندگان نشان لياقت ملكه انگلستان اعالم ميشود و اين افراد در طول سال نشان خود را دريافت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.