كارگردان راكي درگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

جان جي اويلدسن كارگردان فيلمهايي چون »راكي« و »كاراته كيد« در 81 سالگي درگذشت.

جان جي اويلدس//ن كه جايزه اس//كار را براي كارگرداني »راكي« با بازي سيلوس//تر استالونه در سال 1976 دريافت كرد و كارگرداني سه فيلم »كاراته كيد« را در كارنامه داشت، در 81 سالگي در لس آنجلس درگذشت.

اين كارگردان جايزه انجمن كارگردانان آمريكا را نيز براي كارگرداني »راكي« دريافت كرد و براي همين فيلم جايزه اسكار بهترين فيلم و تدوين را دريافت و نامزدي جوايز متعددي را كسب كرده بود.

او در س//ال 2006 در مصاحب//هاي گفت//ه ب//ود ابتدا كارگرداني فيلمي با موضوع بوكس هيچ جذابيتي برايش نداش//ت اما او با خواندن ش//خصيت شهري كه سيلوستر اس//تالونه خلق كرد، به اين موضوع عالقهمند ش//د. با اين حال او كارگرداني قس//مت دوم اين فيلم را براي پروژهاي ديگر نپذيرفت و از اين تصميم به عنوان يكي از بزرگترين اشتباههاي زندگياش ياد ميكرد.

اين كارگردان در سال 1983 بار ديگر نامزد اسكار شد و اين بار اين نامزدي را براي س//اخت مستندي كوتاه با عنوان »سفر اميدوارانه« كسب كرد.

انجمن كارگردانان آمريكا با صدور بيانيهاي از درگذشت اين كارگردان ابراز تاسف كرد.

اويلدسن سه بار از اعضاي هيات ملي انجمن كارگردانان آمريكا ش//ده ب//ود و در آثارش بر س//اخت فيلمهايي درباره بازندگان، يا شكست خوردگان و كساني كه به نوعي به بردهاي بزرگ دست مييابند تمركز ميكرد. وي فيلمهاي ديگري نيز داش//ت كه درام تحسين شده »جويي« در س//ال 1970 با بازي س//وزان ساراندون و پيير بويل از جمله آنهاست.

»ببر را نجات بده« در س//ال 1973 يك درام ورزش//ي با بازي فوقالعاده جك لمون كه نامزد س//ه اس//كار شد و لم//ون براي بازي در آن جاي//زه بهترين بازيگري را برد از ديگر آثار اوست.

او فيلمهاي كمدي نيز در كارنامه داشت كه »دبيلو دبليو و ديكس//ي دنسكينز« در سال 1975 با بازي برت رينولدز و تريلر »فرمول« در س//ال 1980 با بازي جورج سي اسكات و مارلون براندو و كمدي »همسايهها« با باز جان بلوشي و دن آيكرويد از جمله آنها هستند.

اي//ن كارگ//ردان متولد ايلينويز بود و در مدرس//ه معتبر هاچميس تحصيل كرده بود. او كارش را با دستيار كارگرداني شروع كرد و دستيار آرتور پن و اوتو پرمينگر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.