برنده بوكر بينالمللي معرفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

ديويد گراسمن با رمان اسبي وارد بار ميشود موفق شد جايزه 50 هزار پوندي من بوكر بينالمللي را از آن خود كند.

گاردين نوش//ت: ديويد گراسمن ، نويسنده اهل رژيم صهيونيستي طي مراسمي در موزه ويكتوريا و آلبرت لندن بهعنوان برنده جايزه بهترين رمان ترجمه شده من بوكر بينالمللي در سال 2017 معرفي شد.

نيك بارلي ، رييس هيات داوران اين جايزه و مدير جشنواره بينالمللي كتاب ادينبورگ، درباره رمان گراسمن گفت: اسبي وارد بار ميشود در بيان اثرگذار غم،بدوناغراقدراحساساتميدرخشد.شخصيتمحوريداستانچالشبرانگيز و روان اما در عين حال مسحوركننده است. خواست گراسمن براي بها دادن به احساسات ما را تحت تاثير قرار داد. در اين نمونه عالي مهارت نويسندگي، تكتك جمالت مهم هستند، همه كلمات اهميت دارند. گراسمن نويسنده آثار داستاني، غيرداستاني و ادبيات كودك است كه پيش از اين نشان شواليه هنر و ادبيات را از كشور فرانسه دريافت كرده و كارهايش تاكنون به 36 زبان دنيا ترجمه شده است. او جايزه 50 هزار پوندي من بوكر 2017 را با مترجم كتابش، جسيكا كوهن تقسيم ميكند.

برنده اين جايزه از ميان 126 اثر ارس//الي و س//پس 13 نامزد اوليه و شش نامزد نهايي انتخاب شد. رماننويساني از دانمارك، فرانسه، نروژ و آرژانتين رقباي گراسمن براي كسب من بوكر اين دوره بودند.

جايزه منبوكر بينالملليازسال5002 2015ات بهصورتدوساالنهبرگزار ميشد و به مجموعه آثار يك نويسنده كه به زبان انگليسي نوشته و يا ترجمه شده باشند، تعلق ميگيرد اما از سال 2016 اين جايزه به صورت ساالنه برپا ميشود و به يك كتاب كه به زبان انگليسي ترجمه شده باشد، تعلق ميگيرد. جايزه05 هزارپونديمنبوكربينالملليبهطورمساويبيننويسندهومترجم تقسيم ميشود.

چينوا آچبه، آليس مونرو، فيليپ راث، ليديا ديويس و اس//ماعيل كاداره از برندگان پيشين اين جايزه مهم ادبي بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.