حضور پررنگ سينماي ايران در جشنواره شانگهاي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- بيستمينجشنوارهبينالملليفيلمشانگهاياز72 خردادتا 5 تيرماه در چين برگزار ميشود و 19 فيلم از 13 سينماگر ايراني و از جمله سه سينماگر مقيم خارج از ايران در بخشهاي مختلف اين رويداد رده الف جهاني به نمايش در خواهند آمد.

فيلم سينمايي »زرد« اولين ساخته مصطفي تقيزاده كه توسط كامران مجيدي تهيه شده در اولين نمايش جهاني خود در بخش مسابقه رسمي جشنواره شانگهاي به نمايش درخواهد آمد.

فيلم سينمايي »س//گ و ديوانه عاشق« دومين ساخته علي محمد قاسمي نيز در بخش رقابتي استعدادهاي جوان آسيا حضور دارد و در سه بخش »بهترين فيلم«، »بهترين فيلمنامه« )علي محمد قاسمي و اعظم نجفيان( و »بهترين بازيگر زن« )آسيه بخشيزاده( نامزد دريافت جايزه شده است. جشنواره فيلم شانگهاي برنامه بزرگداشت عباس كيارستمي را با نمايش فيلمهاي »خانه دوست كجاست؟«، »كلوزآپ«، »زير درختان زيتون«، »طعم گيالس«، »باد ما را خواهد برد«، »كپي برابر اصل«، »منو خونه ببر« و فيلم مستند 76» دقيقه و 15 ثانيه با عباس كيارستمي« )سيفاهلل صمديان( برگزار خواهد كرد.

بخش غيررقابتي پانوراماي جش//نواره فيلم شانگهاي نيز فيلمهاي »ماالريا« )پرويز شهبازي(، »به دنيا آمدن« )محسن عبدالوهاب(، »آاادت نميكنيم« )ابراهيم ابراهيميان(، »تمارض« )عبد ابست(، »دوئت« )نويد دانش( و »رفتن« )نويد محمودي( را انتخاب كرده است.

رضا معماري، انيماتور ايراني مقيم آلمان نيز با فيلم انيميش//ن بلند »ريچارد لكلك« كه به همراه توبي گنكل ساخته به عنوان محصول آلمان، بلژيك، لوكزامبورگ و نروژ و خشايار مصطفوي نويسنده و سينماگر ايراني مقيمآلمانفيلم»حضور«وآرمانرياحي،ديگرسينماگرايرانيمقيمآلمان و اتريش نيز با فيلم بلند »مهاجر« در جشنواره شانگهاي حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.