اداي دين به نقاشي قهوهخانهاي

Jahan e-Sanat - - News - گردشگري

محمدرضا پورفرزانه، پيشكسوت رشته نقاشي قهوهخانهاي اس//ت كه اين هنر را از قهوهخانهها به س//طح ش//هر آورده تا نسل جديد با آن آشنا شوند.

به گزارش روابطعمومي معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور، استاد پورفرزانه در سال 1339 و در مشكينش//هر متولد شده است. او مدرك ليسانس نقاشي را از دانشگاه هنر اصفهان گرفته و درجه يك هنري دارد و از چهار سالگي نقاشي ميكشيده و مادرش نقاشيهاي او را به يادگار نگه داشته است.

اين هنرمند درباره پيشينه فعاليتش گفت: بعد از مهاجرت خانواده به تبريز و در ايام تحصيل جزو شاگرداني بودم كه زنگ نقاشي به سفارش مسووالن مدرسه به كالسهاي باالتر ميرفتم و براي دانشآموزان روي تخته س//ياه، مشق هنر ميكشيدم.

اوايل خردادماه س//ال 95 بود كه محمدرضا پورفرزانه با اش//اره به دعوت شهرداري تهران از 100 نق//اش براي نقاش//ي بر 100 ديوار ش//هر تهرانواجرايطرح001 ديوار001 نقاشاظهار كرد: سازمان زيباسازي تهران پيشنهاد كرد روي ديوارهاي شهر تهران طراحي شود.

او ب//ا اش//اره ب//ه پيش//ينه خود در نقاش//ي قهوهخانهاي افزود: در دو ديوار بتوني در خيابان كريمخانتهرانبردوديوار52دردوونيممتري و در مساحت مفيد 100 متر مربع طرحهايي از شاهنامه فردوسي ترسيم كردم.

اين نقاش قهوهخانهاي در اينباره يادآور شد: در اين ديوارها نقوشي از چهار خان از هفت خان رستم از جمله بهرام گور، از آتش گذشتن سياوش و چوگان بازي سياوش ترسيم شد و تصوير رستم در گوشه هر تصوير نيز كه اشاره به تصوير طراحي شده دارد، ديده مي شود.

حاال برخي آثار پورفرزانه روي ديوارهاي شهر، از جمله بلوار كريمخان، ميدان امام حسين )ع( و زورخانه »شير« تهران نقش بسته است.

پورفرزانه درباره س//بك نقاش//ياي كه روي ديوارهاي بلوار كريمخان كش//يده ش//ده است، اظه//ار ك//رد: اين پروژه، چهارمين كار نقاش//ي خيالينگاري )نقاشي قهوهخانهاي( من در شهر تهران اس//ت كه با همكاري سازمان زيباسازي شهر تهران انجام دادهام.

اين كار بهصورت تكرنگ طراحي و اجرا شده است و روي ديوار ضلع غربي سازمان سنجش، نبش خيابان نجاتالهي كار ش//ده كه تقريبا از اوايل اس//فند ماه 95 به آن مش//غول بودم كه از ميان 20 اتود اوليه، س//رانجام پنج طرح نهايي انتخاب شد.

او ب//ا بيان اينك//ه كارش را بهتنهايي انجام ميده//د، ادامه داد: رنگ بدن//ه اصلي اين ديوار را رنگ كرم متمايل به س//بز انتخاب كردم تا با بدنه سنگي كليس//ا همخواني داشته باشد. در اين ديوار كه به طول 37 تا 38 متر است، چهار داستان از شاهنامه فردوسي از جمله »رستم در نخجيرگاه«، »اولين جنگ رستم با افراسياب«، »لشكر انگيختن كيخسرو به جنگ افراسياب«، »شعرخوانيفردوسي«،»مجلسپنجم«وداستان »شيرين و فرهاد« از داستانهاي نظامي گنجوي تصوير شده است.

اين هنرمند اظهار كرد: براي توصيف هر كدام از اين مجالس، يك كادر با رنگ روشن و متصل به تصوير اجرا شده كه در انتهاي آنها، ترنجي نقش بسته و داخل اين قاب سه تا پنج بيت شعر مرتبط با تصوير نيز خطاطي ميشود.

پورفرزانه گفت: نقاشي ايراني هيچوقت براي ارائه به عامه مردم، راهي نداش//ت و هميشه از قديم سفارش//ي بوده، امروزه نيز اس//اتيد اين رشته يا از دنيا رفتهاند يا در خلوت مشغول به كار هستند. به همين دليل، اين طرح نقاشي ديواري بس//يار عالي بود و از آنجا كه هميشه در سبك قهوهخانهاي قاجار كار ميكردم، اين پروژهها را قبول كردم.

او با اشاره به سه نقاشي ديگر خود در تهران گفت: نقاشي سقف زورخانه »شير« را در خيابان نبرد كه مس//احتي 30 مترمربع دارد، با موضوع »پنج خان« از »هفت خان رستم« و صحنههايي از ورزشهاي زورخانهاي انجام دادهام. كار بعدي، نقاشي صحنه عاشوراي استاد قوللر آقاسي است كه در ميدان امامحسين)ع( باالي ايستگاه مترو كش//يده شده كه كاري زيبا و سخت با 11 متر پهنا و 7 متر ارتفاع بود و در س//رماي زمس//تان انجام شد و در نهايت، بهمنماه 95 تمام شد. اين تابلو03شخصيتاصليوبيشاز07شخصيت فرعي دارد.

استاد محمدرضا پورفرزانه پس از چند سال زندگي در اصفهان و بدون داشتن معلم يا استاد، اين هن//ر را آموخته و در حال حاضر با حمايت معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور، در كارگاهآموزشيساختمانشماره1 سازمانميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، هنرش را به جوانان عالقهمند آموزش ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.