دستورالعمل شفافسازی نرخ دسترسی به شبکه ملی اطالعات تدوین میشود

Jahan e-Sanat - - News -

معاون س//ازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: دس//تورالعمل شفافسازی نرخ دسترسی به سایتهای اینترنتی داخلی بر بستر شبکه ملی اطالعات در حال تدوین است و به زودی به اپراتورهای اینترنتی ابالغ میشود.

حسین فالحجوشقانی از تدوین دستورالعملی از سوی معاونت بررسیهای فنی رگوالتوری برای شفافسازی ترافیک واجد شرایط در جهت تفکیک ترافیک مراجعه به سایتهای داخلی یا خارجی خبر داد.

وی این دستورالعمل را راهکار مناسبی برای محاسبه میزان مصرف اینترنت در شبکه ملی اطالعات عنوان کرد و گفت: از این طریق اپراتور میتواند مصرف کاربر را در مراجعه به سایتهای داخلی و خارجی شفافسازی و هزینه استفاده از اینترنت را از این طریق مشخص کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درمورد گالیه کاربران از عدم شفافسازی قیمت اینترنت داخلی از اینترنت بینالملل، گفت: اپراتورهای ارتباطی مطابق با روشهای مختلفی در حال اعمال مصوبه قیمت شبکه ملی اطالعات هستند که ممکن است از روش فنی برای مشترک ملموس نباشد.

وی با اشاره به اینکه چنانچه مشترکی به سایتهای داخلی مراجعه کند، هزینه اینترنت وی نصف میشود، افزود: البته اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است درست نیست. در حال حاضر این مصوبه برای حدود 100 تا 200 سایت پربازدیدی که از سوی هر اپراتور اعالم شده است، اجرایی میشود و این سایتها به عنوان سایتهای واجد شرایط درنظر گرفته شدهاند.

فالح جوش//قانی در گفتوگو با مهر تاکید کرد: به زودی با ابالغ دس//تورالعملی، معنای ترافیک داخلی واجد شرایط را برای اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنت، اعالم میکنیم چرا که این موضوع ابعاد مختلف دارد. برای مثال ممکن است کاربر به یک سایت داخلی مراجعه کند اما این سایت یک لینک به یک سایت بینالمللی داشته باشد. اینها باید کامال تفکیک شود.

معاون نظارت رگوالتوری توضیح داد: وقتی سایت داخلی لینک بینالملل دارد، ترافیک بینالملل برای کاربر محاسبه میشود اما ممکن است کاربر فکر کند باید هزینه سایتهای داخلی را بپردازد. از سوی دیگر تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی یکی از مشکالتی است که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد و باید برای آن راهحل فنی پیدا کرد. این قبیل موارد نیازمند بررسی دقیقتر است و ابعاد مختلف آن در این دستورالعمل اعالم خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این دستورالعمل، روشی برای استعالم میزان استفاده کاربران از اینترنت داخلی مبتنی بر ش//بکه ملی اطالعات و تفکیک آن با اینترنت بینالملل، به کار گرفته شود.

فالحجوشقانیتاکیدکرد:تاکنونبالغبر04 جلسههماندیشیباحضوراپراتورهای اینترنت در رگوالتوری برای رسیدن به یک راهکار نهایی و دستورالعمل مدون درخصوص ترافیک سایتهای واجد شرایط داخلی برگزار شده است و به زودی این دستورالعمل یکپارچه برای شناسایی ترافیک واجد شرایط ابالغ میشود تا اپراتورها بتوانند به صورت شفافتر، مصوبه قیمت دسترسی به شبکه ملی اطالعات را اجرایی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.