حمله بدافزار تازه به سیستم عامل ویندوز

Jahan e-Sanat - - News -

راههایجلوگیریازنفوذباجافزارهابه سیستممکینتاش

-1 بهروزرس//انی به موقع سیس//تم عامل مک.

-2 از اپلیکیش//نهای متداول و رس//می استفاده کنید.

-3 از یک راه//کار امنیتی قوی به منظور جلوگیری از چنین حمالتی استفاده کنید.

-4 بکآپگیری را هیچوقت فراموش نکنید، این مورد از نان شب هم واجبتر است.

-5 ذخیرهسازی امن دادهها و انتقال آنها به فضایی امنتر.6- ایمیلهای خود را با دقت بیشتری باز کنید و از باز کردن ضمیمههای مشکوک خودداری کنید.

فارس - مایکروسافت وصلههای تازهای را برای حفظ امنیت کاربران وین//دوز عرضه کرده که برخی از آنه//ا برای مقابله با حمله یک بدافزار خطرناک است.

به گزارش اس//ین ایج، آس//یبپذیری خطرناکی در سیس//تم عامل ویندوزباعرضه CVEبرطرفش//دهاست.این آسیبپذیری تمامی نسخههای ویندوز را تحت تاثیر قرار میدهد و به خصوص کاربران نسخههای قدیمی ویندوز مانند XP به همین علت در معرض خطر بودهاند.

هکرها برهمین مبنا بدافزاری را طراحی کردهاند که از راه دور کدهای مخرب خود را روی رایانه فرد قربانی اجرا میکند. نفوذ به رایانهها از طریق خدمات جستوجوی ویندوز رخ میدهد. کاربران با نصب وصله جدید مایکروسافت که برای ویندوزهای XP تا01 طراحیشدهمیتوانندامنیت سیستم خود را حفظ کنند.

مایکروسافتوصلهدیگریموسوم CVEرانیز عرضه کرده تا از نفوذ کدهای مخرب به سیستم عامل ویندوز از طریق دستکاری شیوه نمایش آیکنها جلوگیری کند. این شرکت به کاربران ویندوز و دیگر نرمافزارهای تولیدی خود توصیه کرده تمامی وصلههای عرضه شده به خصوص دو وصله مذکور را بارگذاری و نصب کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.