آیفون گوشی زیردریایی میشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- اگرچه گوش//ی آیفون 7 در برابر آب مقاوم اس//ت، اما به این معنا نیست که بتوانید گوشی یادشده را با خود به زیر آب ببرید و با آن شناکنید.

به گزارش دیجیتال ترندز، گوشی آیفون 7 در برابر نفوذ گرد و خاک مقاوم است و میتواند 30 دقیقه در عمق یک متری آب سالم بماند. اما اگر این گوشی مدت طوالنیتری در عمق بیشتری از آب باقی بماند به طور کامل آسیب میبیند.

تعدادی از شرکتهای سازنده قاب گوشی برای حل این مشکل و تبدیل آیفون به یک گوشی زیردریایی محصوالتی را عرضه کردهاند که آیفون را به طور کامل ضدآب میکند.

قاب Lifeproof از جمله این قابهاست که با نصب آن میتوان آیفون را برای مدت یک س//اعت به عمق دو متری آب برد. این قاب از آیفون در برابر آلودگیهای زیستمحیطی، برق و باران هم حفاظت میکند. با نصب این قاب 60 دالری، آیفون در صورت سقوط از ارتفاع دومتری هم آسیبنمیبیند.

‪Bone Wetsuit‬ & Dog قاب94دالریدیگریاستکهازجنس سیلیکون و پلیکربنات بوده و امکانات مشابهی دارد ولی برخالف قاب قبلی دارای پوشش محافظ نمایشگر نیست.

اما قدرتمندترین قاب موجود، قاب 80 دالریCatalyst اس//ت که با استفاده از آن میتوانید آیفون را با خود به عمق 10 متری آب ببرید. محافظت از گوش//ی در برابر سقوط از ارتفاع دومتری و حفاظ نمایشگر از دیگر امکانات قاب یادشده است. قاب 70 دالریHitcase هم برای بردن آیفون به عمق س//ه متری آب و پرتاب از ارتفاع دومتری طراحی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.