سیگارهای الکترونیک راهی برای دزدی اطالعات

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-یکمحققامنیتیمتوجهشدههکرهامیتوانندباایجادتغییراتی در سیگارهای الکترونیک، هنگام اتصال این دستگاهها به رایانه اطالعات شخصی کاربران را بدزدند.

به گزارش اسکاینیوز، محققان درباره خطرهای سیگار الکترونیکی برای سالمتی بارها هشدار دادهاند. اما اکنون به نظر میرسد این دستگاههای الکترونیکی عالوه بر س//المت، امنیت اطالعات شخصی او را نیز تهدید میکنند.

اکنون یکی از محققان امنیتی متوجه شده هکرها میتوانند طوری این دستگاه کوچک را دستکاری کنند که هنگام اتصال سیگار الکترونیکی از طریق پورت یواسبی به رایانه، آن را آلوده کند. راس بوینگتون یکی از محققان امنیتی و برنامهنویس نرمافزاری این کشف را انجام داده است. البته این محقق هش//دار داده حمله در صورتی انجام میشود که رایانه فقط قفل نباش//د.هنگام اتصال سیگار الکترونیکی به رایانه، یک تراشه سختافزاری با متنی از پیش تعیین شده به آن اضافه میشود. در نتیجه مجرمان سایبری میتوانند رایانه را فریب دهند تا تصور کند که دستورات از طریق کیبورد ارسال میشود.

بیشتر سیگارهای الکترونیکی به وسیله پورت یو اس بی شارژ میشوند. به همین دلیل هکرها به راحتی میتوانند آن را به یک ابزار دزدی اطالعات تبدیلکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.