گوگل در انتظار جریمه کالن اتحادیه اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-مقامات آنتیتراست اروپا قصد دارند گوگل را جریمه کنند و کارشناسان پیشبینیمیکنندمقداراینجریمهازرکورد21/1 میلیارددالریکهاینتلدر 2009 میالدی پرداخت، بیشتر باشد.

به گزارش والاستریت ژورنال، مقامات آنتیتراست اتحادیه اروپا تصمیم دارند گوگل را جریمه کنند. مبلغ این جریمه ممکن است حتی به 10 درصد درآمد ساالنه این شرکت برسد.

دلیل این جریمه نیز آن است که مقامات اتحادیه اروپا ادعا میکنند که گوگل از سلطه موتور جستوجوی خود بهطور ناعادالنه برای ساخت خدمت خرید گوگل استفاده کرده است. به هر حال اتحادیه اروپا نخستین تصمیم آنتیتراست خود درباره فعالیتهای گوگل را در هفتههای آتی اعالم میکند.

البته سازمان رقابت اتحادیه اروپا در آوریل5102 میالدی گوگل را به اختالل در جستوجوهای اینترنتی به سود خدمت خرید خود متهم کرد. در آن زمان پیشبینی میشد گوگل 9 میلیارد دالر جریمه شود.

برخی کارشناسان پیشبینی میکنند جریمه گوگل از جریمه رکورد 1/12 میلیارد دالری شرکت اینتل در سال 2009 بیشتر باشد. مقامات اتحادیه اروپا اینتل را به دلیل فعالیتهای ضدرقابتی متهم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.