سعیدیکیاعذرخواهیکرد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه حم/ل و نقل- 19 س//ال انتظار برای افتتاح آزادراه افسانهای هنوز تمام نشده؛ دولتها آمدن//د و رفتند اما هنوز خبری از افتت//اح آزادراه تهران- شمال نیس//ت. حاال با گذشت سالهای زیاد از رکود فعالیتهای عمرانی در این مس//یر، کارگاهها فعال ش//ده و مسیرها به کندی در حال ساخته شدن است. معاون اول رییسجمهور، وزیر راهوشهرسازی و رییس بنیاد مستضعفان صبح روز گذشتهبهقطعهنخستآزادراهتهران-شمالرفتند تا عالوه بر صدور دستور آغاز عملیات فاز دوم برخی نقاط ابهام در تاخیر بهرهبرداری از آزادراه را روشن کنند؛ از جمله جهانگیری که تاخیر در افتتاح را به دلیل »عظمت پروژه« طبیعی دانسته و قول داده و دیگری، سعیدیکیا که ضمن عذرخواهی از مردم پایان سالجاری را زمان افتتاح کامل فاز اول آزادراه عنوان کرده است.

قطعه یک آزادراه تهران- ش//مال به طول 32 کیلومتر از تقاطع بزرگراه آزادگان و شهید همت ش//روع و با عبور از مناطق کن، سولقان و امامزاده عقی//ل و تون//ل تال//ون و دره النیز به س//ه راهی شهرستانکمیرسد.باافتتاحاینقطعهقسمتیاز راه فعلی که از طریق کرج میگذرد حذف و مسیر تهرانبهشمالحدود06 کیلومترکوتاهمیشود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و ش//رکت آزادراه تهران- شمال درصدد است این قطعهتااوایلتابستان6931 زیربارترافیکبرود. این قطعه 32 کیلومتری دارای 16 پل و 32 هزار متر تونل رفت و برگشت است.

آزادراه تهران- ش//مال طراحی و معماری آن به گونهای انجام ش//ده است که هموطنان هنگام رانندگی در تمام مسیر آن از زیباییهای این آزادراه لذت خواهند برد. برای آمادهسازی این آزادراه321 کیلومتریدرمجموعباید541 تونلدرباندرفت و برگشت این مسیر بین استان تهران و مازندران بهطولتقریبی88 کیلومترساختهشودوتعداد پلهای بزرگ این مسیر در باند رفت و برگشت نیز پلبهطولحدود31 97 کیلومتراستوباشیب شش درصدی جاده، تردد در این محور بیش از53 درصد کاهش مصرف سوخت خواهد داشت.

برای س//اخت این آزادراه بهخصوص در قطعه یک آن مش//کالت زیادی در خصوص زمینهای معارضوجودداشتکهخوشبختانهباهمکاریتمام دستگاههای اجرایی، وزارت راهوشهرسازی و بنیاد مستضعفانمشکالتمربوطبهزمینهایمعارض این منطقه حل شد و شرکت آزادراه تهران- شمال وابسته به بنیاد مستضعفان و وزارت راهوشهرسازی در نظر دارد با احداث قطعات دو و سه در نهایت این آزادراهدرسال99 بهبهرهبرداریکاملبرسد.

„ تاخی/ر در تحویل قطع/ه یک طبیعی است

مع//اون اول رییسجمهور با بیان اینکه قطعه یکآزادراهش//مالرادرس//ال69 بهبهرهبرداری میرس//انیم و تاخیر چند ماه در این پروژه عظیم مهندسی طبیعی است، گفت: قطعه دو سهساله س//اختهمیشودوقطعه3 رابافاینانسخارجی میس//ازیم. اسحاق جهانگیری در بازدید از قطعه یک آزادراه تهران–ش//مال پس از صدور دس//تور ساخت قطعه 2 این آزادراه اظهار کرد: قطعه یک آزادراه تهران- شمال تونلهای بسیار بلندی دارد به طوری که طول یکی از این تونلها به 4 هزار و 900 متر میرسد.

وی ادامه داد: در طول مسیر پلهای متعددی وجودداردکهسازهاینپلهابسیارپیچیدهاست.این سازهها حتی در حد خاکریزی هم پیچیدگیهای فنی بسیار زیادی دارند. وی با بیان این که در دو سالاخیرساختاینآزادراهپیشرفتفیزیکیبسیار مطلوبی داشته است، گفت: قطعا قطعه یک آزادراه تهران- شمال در سالجاری تکمیل میشود.

معاون اول رییسجمه//ور افزود: این قطعه از آزادراه23 کیلومتراس//تومسیررفتبهاستان مازن//دران را کوتاه میکند. جهانگیری با تاکید بر اینکهساختقطعهدومهمبهطول22 کیلومتر آغاز ش//ده است، اظهار داشت: در این قطعه چهار پیمانکار ایرانی حضور خواهند داشت. مناقصات انتخاب این چهار پیمانکار برگزار ش//ده اس//ت و کارگاههاتجهیزشدهاند.

وی ادامه داد: در قطعه 2 آزادراه تهران- شمال تونلهایبسیاربلندیوجودداردبهطوریکهطول تونلالبرزبهششهزارو004 مترمیرسد.معاون اول رییسجمهور از شروع ساخت مسیر رفت تونل البرز خبر داد و گفت: پیمانکار این پروژه مشخص شده است. جهانگیری گفت: قرار بر این است که قطعهدومسهسالهساختهشود.قرارداد008 میلیارد تومانی با پیمانکاران منعقد شده است. معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه از بین قطعات آزادراه تهران-شمالتنهاقطعه3 باقیماندهاست،گفت: قطعه4 همزیربارترافیکرفتهاست.

ویدربارهتعیینتکلیفقطعه3 آزادراهتهرانشمالگفت:باسرمایهگذارانخارجیبرایساخت اینقطعهدرحالمذاکرههستیموامسالقطعهسوم تعیینتکلیفمیشود.جهانگیریبابیاناینکهپروژه آزادراهتهران-شمالیکیازافتخاراتمهندسیایران است، اظهار داشت: آزادراه این پروژه باید در سطح بینالمللیمطرحشودومردمبایدبهمهندسانایرانی برای ساخت این پروژه افتخار کنند.

ویادام//هداد:تامی//نمالیقطعه3 ازطریق فاینان//س و منابع خارجی تامین میش//ود و در س//الجاری به این جمعبندی خواهیم رسید که پیمانکار خارجی را انتخاب کنیم و این قطعه هم تعیینتکلیفشود.

جهانگی//ری با بیان اینکه به طور قطع یکی از پروژههای موفق کارنامه بنیاد مستضعفان پروژه آزادراهتهران-شمالخواهدبود،گفت:خوشبختانه ارتباط خوبی با بنیاد مستضعفان برای پیشبرد این پروژه برقرار ش//ده و موان//ع پیشروی بنیاد برای ساخت این پروژه را برطرف کردهایم. جهانگیری همچنینبااشارهبهتاخیردرافتتاحقطعهیکآزادراه تهران- شمال گفت: این پروژه یکی از بزرگترین پروژههای مهندس//ی کشور است و مسایل فنی، اقتصادی و اجتماعی بسیار پیچیدهای دارد بنابراین تاخیرچندماههدرافتتاحآنطبیعیاست.

تبدی/ل آزادراه ته/ران- ش/مال ب/ه بزرگترین کارگاه سازندگی کشور

وزیر راهوشهرس//ازی نیز در جریان این بازدید گفت:باوجودانجامعملیاتاجراییدر541 جبهه وبهکارگیریبیشاز0053 نیرویانسانی،تکمیل آزادراهتهران-شمالبهبزرگترینکارگاهسازندگی در ایران تبدیل شده است. عباس آخوندی گفت: در منطق//ه یک همه کارگاهها به صورت پرتالش فعالند و تالش میکنیم قطعه نخست در کمتر از 40 کیلومتر برای استفاده مردم آماده شود. وی عنوانکرد:درمنطقه2 نیزکارآغازشدهومنتظر نماندهایم عملیات اجرایی منطقه یک این آزادراه به پایان برسد و اکنون پیشرفت فیزیکی تونل شرقی البرزبهبیشاز74 درصدرسیدهاست.

اوبابیاناینکهوجودتونلهایبزرگ،اصلیترین بحثدرمنطقه2 آزادراهاست،ادامهداد:بزرگترین تون//لایرانبهطول0046 متردراینقطعهقرار دارد و برای آمادهس//ازی تونلهای این آزادراه 10 برابر بیش از حد متوسط عملیات الینینگ انجام میشود. آخوندی گفت: همزمان با منطقه 2 کار خودرادرمنطقه3 نیزآغازخواهیمکرداماکاردر اینمنطقهبسیارسختبودهوپیچیدگیهایزیادی دارد و برای بررسیهای مسایل مهندسی و تامین مالی و اجرای عملیات آن با یک شرکت کرهای و سه شرکت چینی در حال مذاکره هستیم.

وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه زیادی که در آزادراه تهران- ش//مال صرف میش//ود، مقوله معم//اری آن از اهمیت زیادی برخوردار است و برای نخستین بار معماری مسیر و ایمنی بسیار باالی آن مورد توجه قرار گرفته است. آخوندی تاکید کرد: استفاده از فناوریهای جدید بهویژه پوشش بتنی در این آزادراه مورد توجه قرار گرفته اس//ت که هزینههای نگهداری راه را بسیار پایین میآورد. وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: در آزادراه تهران- شمال کفسازی بتنی درنظر گرفته شده است لذا زیرسازی با کفسازی بتنی متناسب شده که در واقع یک فناوری جدید در کشور مورد استفادهقرارگرفتهاست.

وی اف//زود: با توجه به حجم س//رمایهگذاری صورتگرفته، مباحث ایمنی و معماری نیز مدنظر قرار گرفته است. آخوندی در ادامه گفت: این نکته مهمی است به طور مثال درتونلی به طول 4900 متر،کلسطحتونلرابهصورتدوپوشهاجراکردیم تا در زمان آتشسوزی و حریق بتوانیم از این طریق م//ردم را از داخل تونل نجات دهیم. به گفته وزیر راهوشهرسازی اجرای تونل دوپوشه برای اولین بار درکشور در آزادراه تهران- شمال انجام میشود. قطعهیکآخرامسالبهپایانمیرسد محمد سعیدیکیا هم در حاشیه آغاز عملیات اجرایی قطعه 2 آزادراه تهران- شمال اظهار کرد: زمستان سختی را پشت سر گذاشتیم، به طوری که در آزادراه تهران- شمال برودت هوا به بیش از 02-میرسیدکهبرایبتنریزیمشکالتیراایجاد میکرد.ویبابیاناینکهیکمیلیونو008 هزارمتر مکعبرانشزمیندرقطعهیکداشتیم،افزود:برای زیباسازی و مسایل فنی آزادراه از مشاورانی استفاده کردیم تا پروژه دلخواه مردم باشد.

س//عیدیکیا با بیان اینکه این مساله باعث ش//د قطعه یک با تاخیر چندماهه مواجه شود، نسبت به این مس//اله عذرخواهی کرد و افزود: ساخت قطعه یک از خردادماه سال 94 و حدود دو س//ال است که آغاز شده است. رییس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: قطعه یک قبل از پایان س//ال به بهرهبرداری میرس//د. وی در رابطه با منطقه 3 آزادراه تهران- شمال نیز گفت: تا آخر امسال به جمعبندی نهایی در خصوص نحوه آغاز ساخت این قطعه میرسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.