احتمال اصالح قانون مالیات بر ساختوساز

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: حداقل سه ایراد به آییننامه »مالیات بر ساختوسازهای مسکونی« وارد است که در تعامل با کارشناسان و سازمانهای مربوطه درصدد رفع ایرادات هستیم. حامد مظاهریان اظهار کرد: با ابالغ آییننامه مالیات بر ساختمانهای نوساز شاهد یک تغییر رویکرد در اخذ مالیات از فعالیت ساختوفروشساختمانهستیم.ماجراازاسفند4931 شروعمیشودکهقانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسالمی اصالح ش//د. در ماده «77» آن پیشبینیشدهکهازفعالیتهایخریدوفروشساختماننیزهمانندسایرصنوف براساس میزان سودآوری آنها مالیات اخذ شود.

وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساختوساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری تغییر یافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیندساختتغییرکردهاست.

معاون وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه همه با این اصل قضیه که مالیات عادله باید در امر ساختوساز وضع شود موافق هستند، گفت: حتی کسانی هم که درگیر امر ساختوساز هستند بر این مساله اتفاقنظر دارند اما به نظر میرسد اصالحیه نقطهضعفهایی دارد و موضع رسمی دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را کاهشدهد.

مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمتها ثابت بود میزان مالیاتمشخصبوداماهماکنونچونمسکنصنعتیاستکهبابخشهایمختلف درگیراستواستخراجقیمتوسودآنمیتواندمتفاوتباشداصالحیهجدید،میزان مالیات را قابل مذاکره میکند که این کار نامطبوع است.وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامهای دانست و گفت: در این آییننامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات میشود و اگر سه سال بگذرد قانونگذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شاملمالیاتنمیشودالبتهاینرویکردمثبتاستولیایننگرانیراایجادمیکند که به معامالت غیررسمی و قولنامهای روی آورده شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصالحیه این است که عنوان شده شرکتهای حرفهای نسبت به کسانی که امالک خردتر را میسازند مالیات کمتریبپردازند.اینمیتواندباسیاستهایاصلیکهبایدبهسمتساختوسازهای حرفهایتروحقوقیترحرکتکنیمتناقضداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.