مسووالن به دالیل شخصی با مالیات بر خانههای خالیمخالفتمیکنند

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- عضو کمیس//یون عمران مجلس با بیان اینکه این کمیسیون نسبت به قانون مالیات بر ساختوساز موضع خواهد گرفت و برای اصالح آن ورود خواهد کرد، گفت: این قانون قطعا موجب کاهش انگیزه ساختوساز و به هم خوردن عرضه و تقاضا خواهد شد. سید احسن علوی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون عمران نسبت به قانون مالیات بر ساختوساز که مورد اعتراض کارشناسان و انبوهسازان است، موضعگیری کرده و برای اصالح آن ورود خواهد کرد، گفت: قانون مالیات بر ساختوساز قطعا موجب کاهش انگیزهبرایساختوسازازسویانبوهسازانخواهدشدوهمینموضوعموجب میشود تا عرضه و تقاضا بیش از پیش به شرایط نامطلوبی برسد.

وی افزود: این قانون باعث خواهد ش//د س//ازندگان بزرگ و انبوهسازان سرمایههای خود را به جای سرمایهگذاری در بخش مسکن به سایر بخشها منتقل کنند. علوی با اش//اره به اینکه سرمایهگذاران نباید سرمایه خود را مسکوتبگذارندوبایددربخشمسکنسرمایهگذاریواشتغالایجادکنند، اظهار داشت: قطعا کمیسیون عمران مجلس بررسی خود را درخصوص این قانون انجام و به این موضوع ورود خواهد کرد.عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی از یکدیگر تفکیک داده شدهاندکهایننمیتواندبهعرضهمسکنکمککند.بهگفتهوی،وقتییک سازنده حقیقی بداند که اگر تا سه سال واحد مسکونی ساختهشده را به بازار عرضه نکند، از مالیات معاف خواهد شد قطعا از عرضه مسکن خودداری و همینموضوعبهاحتکارمسکنکمکخواهدکرد.علویدرخصوصمالیات بر خانههای خالی از سکنه گفت: کمیسیون عمران بارها دریافت مالیات از خانههایخالیازسکنهرامطرحکردهاستکهمتاسفانهبهدلیلاینکهبرخیاز مسووالنچندینواحدمسکونیدارند،عالقهایبهمطرحشدنوتصویباین موضوعدرمجلسندارند.نمایندهمردمسنندجادامهداد:دربیشترکشورهای پیشرفته هر فردی میتواند یک واحد مسکونی داشته باشد و برای بیشتر از یکواحدمسکونیباید04 درصدمالیاتبدهدبنابراینامیدواریمبادریافت مالیاتازخانههایخالیازسکنهبسیاریازواحدهایمسکونیکهمیلیاردها تومان سرمایه را در خود حبس کردهاند به بازار عرضه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.