تالشقطربرایبازگشاییآسمانهمسایگانش بینتیجهماند

Jahan e-Sanat - - News -

تالشهایقطربرایتوسلبهآژانسهواپیماییسازمانمللمتحد)ایکائو( بهمنظوروادارساختنهمسایگانشبرایگشایشفضاییهواییشانبهروی پروازهای شرکت هواپیمایی ملی این کشور بینتیجه ماند. دو منبع آگاه به رویترز اظهار کردند: عربستان سعودی اعالم کرده است بسته شدن فضای هوایی به روی پروازهای قطری بخشی از یک مناقشه سیاسی بزرگتر است ک//ه ایکائو نمیتواند آن را حل کن//د.در مدت دو روز مذاکرات فنی، وزیران حملونقلومقاماتهواپیماییکشورهایمتعددحاشیهخلیجفارسومصر به همراه مقامات ارشد ایکائو حضور داشتند. ایکائو نمیتواند مقرراتش را به دولتها تحمیل کند اما رگوالتورهای191 کشور عضو این سازمان تقریبا همیشه استانداردهایی که این سازمان برای هواپیمایی بینالمللی تعیین میکند را به کار گرفته و اجرا میکنند.قطر پس از اینکه همسایگان این کشور در راستای تحریمهای اقتصادی، فضای هوایی خود را به روی پروازهای قطری بستند، از ایکائو درخواست کرده بود که مداخله کند. مذاکرات ایکائو نخستین گردهمایی رده باالی کشورهای حاضر در بحران خلیجفارس بود اما هیچ مذاکرات مس//تقیمی میان قطر و همسایگانش وجود نداشت.در حالیکه این اختالف هوایی ممکن است در نشست برنامهریزی شده شورای حکومتداری ایکائو در هفته جاری مطرح شود اما هنوز هیچ تصمیمی درباره اختالف فضای هوایی خلیجفارس گرفته نشده است و هیچکس انتظار یک راهحلرادرهفتهجاریندارد.قطرازایکائوخواستهبودبااستفادهازمکانیسم حل اختالف در کنوانسیون شیکاگو، این مناقشه را حل کند. بند «84» این کنوانسیون میگوید اگر دو کشور نتوانند اختالف مربوط به کنوانسیون را از طریق مذاکرات حل کنند، یکی از آنها میتواند از شورا برای حل و فصل آن درخواست کند.براساس گزارش رویترز، سفیر قطر در کانادا که ریاست هیات نمایندگان این کشور برای مذاکرات را برعهده داشت و همچنین هیچ یک از اعضایهیاتسعودیوایکائودراینبارهاظهارنظرنکردند.عربستانسعودی، اماراتمتحدهعربی،بحرینومصربامتهمکردنقطربهحمایتازتروریسم، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.