برگزاریجلسهپدافندغیرعاملدرشرکتپخشگیالن

Jahan e-Sanat - - News -

جلسه هماندیشی کمیته ماهیانه)ESH(، بهداشت ایمنی محیطزیست، با هدف بررسی و ارزیابی برنامههایبهداشت،ایمنی،محیطزیستوپدافندغیرعاملوهمچنینشناساییمدیریتریسکدرخصوص )ESH(برگزارشد.درایننشستخبرنامههایاسفندماهسال59 وفروردینماهسال69 حوادثشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

همچنین دستورالعمل کارگروه انرژی و آب استان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد اعضای حاضر در جلسه نسبت به مطالعه دستورالعمل ارائه نظر فرمایند. ارائه اطالعات مورد نیاز به واحد )ESH(منطقه براساس دستورالعمل کارگروه انرژی و آب و برنامهریزی برای اجرای دورههای آموزشی الزامات (HSE) در تیرماه امسال برای اپراتورهای cng ) گاز طبیعیفشرده(ورانندگاننفتکشهاازجملهمصوباتاینجلسهبود.

گفتنی است این جلسه صبح روز دوشنبه (96/3/22) و با حضور مدیر منطقه، معاونان، روسای واحدهای تامین وتوزیع، روابط عمومی تاسیسات و عملیات انبار، برنامهریزی، واحد سیانجی، خدمات مهندسی، امور اداری، ناحیه مرکزی، واحد بسیج، حملونقل و واحد ایمنی و بهداشت محیطزیست برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.