بازدیدمدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیگیالنازشهرکصنعتیشفت

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان با وجود پتانسیلهای ویژه منطقه تالش خود را در راستای توسعه متوازن، شهرکها و نواحی صنعتی جهت ایجاد جذابیت در سرمایهگذاری صنعتی خواهد کرد. احمدعلی شهیدی در نشست با صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی شفت بیان داشت: واحدهای صنعتی فعال، به عنوان بازوان قدرتمندی برای شرکت شهرکهای صنعتی محسوب میشوند و با انتقال تجربیات و دانش فنی خود، به ارتقای سطح کیفیت واحدهایصنعتیدیگر،کمکشایانیمیکنند.

وی اظهار داشت: راهاندازی زیرساختهای الزم در شهرکها و نواحی صنعتی از رسالتهای شرکت شهرکهایصنعتیاستاناستکهموجباشتیاقروزافزونسرمایهگذاریبهمنظورافزایشتولیدواشتغالخواهدشد.مدیرعاملشرکتشهرکهای صنعتی گیالن گفت: شهرک صنعتی شفت با توجه به دارا بودن موقعیت ویژه جغرافیایی و شرایط استراتژیکی اقتصادی در منطقه، به عنوان فرصتی مناسب جهت عرضه بهتر محصوالت تولیدی واحدهای صنعتی مستقر دراین شهرک است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.