ساخت تیوبهاي کولر میاني کمپرسور 2407-C در شرکت پاالیش نفتاصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

مسوول خودکفایی شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد: تیوبهاي کولر میاني کمپرسور 2407-C این شرکت صنعتي، با کمترین قیمت و باالترین کیفیت ساخته شد. مجید شکوهیان گفت: به علت گرفتگی تیوبها در کولر میاني کمپرس//ور 2407-C همه تیوبهاي آن با تیوب بدون فین جایگزین ش//ده بود که این امر به دلیل کاهش سطح مقطع انتقال حرارت، موجب افزایش 30 درجه سانتیگرادي دماي خروجي کولر شده بود. با توجه به اینکه این افزایش دما، براي درایر هواي بعد از آن مضر تلقي ميشود، فینهاي ستارهاي آلومینیومي به روش اکستروژن گرم ساخته شد. اما قرار دادن فین به صورت لق داخل تیوب کافي نبود. لذا براي افزایش انتقال حرارت باید تیوب روي فین پرس ميشد تا فاصله هوایي بین فین و تیوب از بین برود. به همین منظور پس از قرار دادن فینها داخل تیوب، بیرون تیوب رول شد تا فاصله هوایي بین فین و تیوب از بین برود و فین به صورت پرسي داخل تیوب قرار گیرد.

وی ب//ا بی//ان اینکه ب//رآورد خرید خارج هر بندل از این نوع مبدل پنج میلیارد ریال بوده اس//ت، اظهار داش//ت: با پیگیري س//اخت تیوب ستارهدار توسط واحد خودکفایي در کارگاه مرکزي تعمیرات، این میزان به صد میلیون ریال کاهش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.